Akampamentu kail ba Dame 2018

0
293

Timor-Leste nudar illa ki’ik ida ne’ebe lokaliza iha sudeste asiatiku, signifika katak maioria husi populasaun moris dependente ba Tasi.

Tasi Timor nebe’e furak  sai mos hanesan rekursu importante  nebe’e bele kontribui ba  kaixa reseitas estadu nian liu husi desenvolvimentu Eko-Turismu.

Tasi mos sai hanesan fatin ba ema hotu hodi halao aktividade retiru no aktividade sseluk sira tanto mesak ka hamutuk ho familia sira.

Ho hanoin hirak ne’e hotu, Grupo Voluntario Kail ba Dame 2018 hakarak atu organiza eventu Akanpamentu kail ba Dame 2018 ka Peace Fishing Camp 2018 ba dahuluk iha Cruz Mutin ho tema “Tasi Saudavel, Lori Dame ba Ema Hotu”.

 Eventu Akanpamentu kail ba dame ho objektivu mak hanesan:

  • Meios ida atu partisipantes no komisaun organizadora sira bele fahe desafios sira ne’ebe hasoru no buka dalan hamutuk
  • Desenvolve fatin Turistiku Cruz Mutin
  • Hanoin Hikas Loron 7 de dezembro nudar loron Invasaun husi Troupas Indonesia hodi hametin espritu luta atu kuda nafatin dame iha Timor
  • Hasae Komunidade nia koñesimentu kona ba Riku-Soin Tasi Timor, ambiente no Turismu
  • Meios ida hodi kria ligasaun (Network) entre partisipantes, komisaun organizadora no doador.

Akanpamentu kail ba Dame 2018 ka Peace Fishing Camp 2018 ba dahuluk sei  halao iha Cruz mutin nebe’e lokaliza iha entre fronteira Suku Sukaer Laran, Postu Administrativu Hera no Suku Sabuli, Postu Administrativu Metinaro.

Aktividade refere sei halao iha Loron Sexta, 7 to loron Domingo, 9 Dezembro 2018. Durante loron 3 sei iha aktividade edukativu oin-oin no ksolok hodi  eduka no anima partisipantes sira hotu.

NB: FAVOR KONTAKTO EKIPA RELASAUN PUBLIKU  BA KONFIRMASAUN RUMA ho No. TELEMOVEL +670 77898707 ka +670 78448461

Ekipa kail ba Dame

LEAVE A REPLY