Alerta Tsunami depoizde Rai Nakdoko ho Magnitude 7,4  SR iha Nova Zelandia Revoga fali

0
284

Rai Nakdoko iha Nova Zelandia ho magnitude 7,4 SR iha Domingo (16/6). Rai Nakdoko ne’e konsege kauza alerta ida ba Tsunami husi Ministeriu de defeza sivil Nova Zelandia.

Liu husi media sosial sira mensiona katak “Korente ne’ebe forte no perigozu no ondas makas ne’ebe labele halo predisaun bele akontese iha tasi ninin. Maibe iha minutu balun tuir mai, hanesan hetete husi edifiu notisia AFP, deklarasaun ne’e revoga tiha.

Buat ne’ebe hanesan hato’o husi Centro Alerta Pasifiku Tsunami. Maibe, minutu hira tuir mai deklarasaun ne’e renova fali katak laiha perigu husi Tsunami.

Maske nune’e, Governu nafatin monitora situasaun no iha posibilidade ondas bo’ot baku mai tasi ninin iha Nova Zelandia.

Rai nakdoko iha Nova Zelandia rasik akontese iha 10.55 dader, iha kuaze 928 kilometru parte leste husi tasi Tauranga, exatamente iha profundu 34 kilometru.

To’o agora seidauk iha relatoriu katak rai nakdoko ne’e kauza estragus balun ka iha vitima balun.

Fontes : CNN Indonesia

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA