Alibaba sei fo Lisensa ba Amerika fa’an iha nia site

0
94

Alibaba hatete iha Tersa ne’e katak sira loke hela plataforma Alibaba.com ne’ebe fo posibilidade ba kompania-kompania Amerika hodi fa’an sira nia produtu ba empreza ho media ki’ik iha mundu tomak. Ida ne’e sei ajuda Alibaba (BABA) hodi kompete ho diak hasoru Amazon (AMZN) no Shopify (SHOP) ne’ebe tiha ona merkadu ne’ebe dezenvolve ba kompania bo’ot hodi fa’an ba konsumidores empreza iha mundu tomak.

Antes ne’e empreza Amerika so bele sosa iha plataforma Alibaba.com. Agora sira bele fa’an ba empreza seluk iha Amerika, Xina no fatin seluk.

Alibaba, ne’ebe hari’i husi Bilioneiru Jack ma, hatete Office Depo (ODP) no Robinson Fresh, fa’an na’in produtu ne’ebe kompania Lojistika C.H. Robinson Worldwid, (CHRW)  iha, maka kompania rua husi EUA ne’ebe hola parte iha lansamentu.

Saida mak temi hanesan industria B2B jeneraliza triliaun $23.9 iha rendimentu global tinan 2016 aleinde ne’e vendas e-komersiu direitamente ba konsumidores ho total triliaun $3,8 tinan ne’eba, tuir numeru husi Komisaun Komersiu Internasional Amerika. No maioria husi rendimentu ida ne’e hodi ba empreza Xina.

“Alibaba iha objetivu atu kapasita empreendedor no ajuda sira susesu iha sira termus rasik, “hatete Jhon Caplan, Xefi B2B Amerika Norte iha Alibaba Group, iha deklarasaun ida, Tersa.

Iha entrevista ida ho CNN Julia Chatterley, Caplan aumenta katak nia ladun preokupa kona ba kompetisaun ho ema sira hanesan Amazon, Shopify no sira seluk.

“Ami hanoin kompetisaun ida ne’e di’ak no ami hanoin saida deit mak ajuda emprezas ki’ik ne’e diak,” Caplan hatete. “Tan ne’e ami iha interese atu hari’i relasaun ekosistema no kompania ne’ebe ajuda empreza ki’ik Amerika sai susesu.”

Loke plataforma e-komersiu Xineza ba empreza Amerika wainhira politika ekonomia isolasionista ne’e sae hela karik surpreza.

Maibe Caplan hatete nia ladun preokupa kona ba tensaun komersiu Amerika-Xina no ekonomia Xina ne’ebe tarde la fo benefisiu ba kompania.

“Empreza ki’ik iha mundu tomak hakarak buat ne’ebe hanesan. Sira hakarak konsumidores ne’ebe barak,” nia hatete.

Alibaba nia saham sae liu 1%, tersa. Maske iha preokupasaun ba tarifas ekonomia Xina, nia estoke sei nafatin sae kuaze 30% tinan ida ne’e.

Fontes : CNN Business

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA