Bagus Kahfi No Petik, Aprende Lisaun Valiosa Iha Kompetisaun Jogu Garuda Select vs Juventus U-17.

0
172
Amiruddin Bagus Kahfi ihakompetisaun jogu Garuda Select vs Juventus, Kuinta-feira (16/1/2020).
                                                               
Amiruddin Bagus Kahfi hamutuk nia kolega sira aprende ona lisaun valiosa iha kompetisaun jogu tenta experimenta ekipa rua Garuda Select iha Italia kontra Juventus U-17. Kompetisaun jogu Garuda Select vs Juventus U-17 ne’ebe sei realiza iha Juventus Training Center, kuinta-feira (16/1/2020), ne’e be,mata ho pontuasaun 1-2 ba vitoria ekipa uma nain nian.
Garuda Select hatama ona golu ida ne’ebe konsege kria ona ho isca husi David Maulana no konklusaun final Bagus Kahfi iha minutu ba dala 21. Iha mos par golu husi Juventus U-17, konsege rekorde husi Nicolo’ Turco (19’) no Luis Hasa (48’). Rezultadu ne’e sai ona hanesan presitipasaun prime eskuadraun Garuda Select II iha Italia.
Antes ne’e, eskuadraun edukasaun Des Walker ne’e susessu hodi kolleita ona vitoria konvinsente ho pontuasaun 3-0 lakon hasoru Torino U-17. Mesmu lakon ona, aparensia labarik joven sira nafatin hetan apresiasaun husi Danny Homes ho Assistente Treinador Garuda Select. Nia a’an dehan orgullu tebes ba aparensia ne’ebe hatudu ona husi nia oan adotivu sira. Kompetisaun jogu la’o ho diak. Ami konsege halo’o oportunidade balu no golu ne’ebe diak, dehan Holmes. Nia a’an mos hateten katak nia oan adotivu sira aprende lisaun barak husi lakon kontra hasoru divisaun joiven gigante Italia, Juventus U-17.
Lisaun barak husi joga ekipa Italia hanesan posse, defesa kontra ataka, haktuir Holmes ba Mola TV. Kompetisaun jogu kontra Junvetus U-17, ekipa Garuda Select anunsia katak tenke iha programa experimenta forsa Inter U-17 iha Kuarta-feira (22/1/2020) tuir mai ne’e. Kompetisaun jogu teste kontra Inter U-17 sei sai terseiru kompetisaun jogu ba ekipa Garuda Select durante iha Italia. Viagem diak no sira seluk iha Italia ne’ebe sei termina ho kompetisaun jogu kontra Como U-17. Kompetisaun jogu entre Garuda Select vs Como U-17 planu ne’e sei realiza iha segunda-feira (27/1/2020).
Fontes: Kompas.com
           

HUSIK RESPOSTA