Bolseiru Timoroan 20 Sei Evakua Husi Wuhan

0
505
Bolseiru na’in-neen iha sidade Wuhan ne’ebe hasoru situasaun menus hahan.
           
Governu Timor-Leste liuhusi Ministru Ensinu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, halo  ona kontaktu ho bolseiru timoroan na’in 20 iha Provinsia Wuhan (Xina) hodi fo nafatin korajen ba sira atu labele paniku to’o Governu foti dezisaun ruma ba sira.
Hau sei enkontru ho MNEK (Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun) no Ministru Estadu atu haree mekanizmu, liu-liu analiza se atu halo evakuasaun ba ita-nia bolseiru sira atu tau iha ne’ebe. Sira fila mai iha Timor-Leste ka mantein iha Xina, katak Ministru Estadu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, ba jornalista sira iha nia knar fatin, Kolmera, ohin.
Tuir nia, estudante sira iha Wuhan ne’e bele evakua deit mai iha Xangai maibe mekanizmu ne’e oinsa presiza halo kooperasaun ho Xina atu bele halo atendementu emerjensia ba bolseiru timoroan sira.
“Tansa? Tanba kondisaun ne’ebe estudante sira iha Provinsia Wuhan la’os enfrenta deit ba virus Corona, menus ba hahan, nia haktuir. Entertantu, nia informa, bolseiru sira ne’ebe eskola iha Xina hahu iha 2018 hamutuk ho bolseiru benefisiariu timoroan iha Xina ne’e hamutuk 119 ne’ebe kategoria ba bolseiru parsial.
Fontes: Tatoli.tl

HUSIK RESPOSTA