Cina Taka Hotu Ona Asessu Sidade Tanba Moras Infeksaun Virus Corona

0
874
Cina taka hotu asessu Sidade Wuhan atu hodi evita propagasaun moras infeksaun virus corona.
                                                                       
Governu Cina desidi taka hotu asessu tama no sai Sidade Wuhan atu hodi evita propagasaun moras infeksaun virus corona, ate agora ne’e hamate ona ema nain 17. Sira mos hapara ona servisu transporte terrestre, be’e no mos ar husi dirijidu sidade ne’e. Konfirma notisia husi CNN, Kuinta-feira (23/1/2020), kontrola sentral disseminasaun virus corona iha Cina hateten katak sira haruka governu Wuhan atu taka hotu porta terminal, aeroportu, no estasaun komesa tuku 10.00 oras lokal. Sira mos haruka sidadaun Wuhan hotu primeiru labele atu movimentu iha sala liur.
Governu mos obriga populasaun sira atu uza hotu maskara kuandu forsadu iha sala liur. Konsekuensia taka ne’e, tanba prosessu klasifikasaun altleta boxe ba Olimpiada Tokyo 2020 iha Wuhan forsadu tenser kansela dunik. Konfederasaun Futebol Asiatika hateten katak prosessu kualifikasaun ba futebol feto mos tenke muda ba sidade Nanjing.
Deskonfia moras infeksaun ne’e tama husi merkadu ikan no animal ne’ebe lokalizasaun iha meiu sidade. Virus ne’e depois espalla deste 8 Desembru 2019. Merkadu ne’e temporariamente taka ona iha loron 1 Janeiru liu ba. Suspeitu inisial maka virus ne’ebe transmitidu ona husi animal ba humanu, agora ne’e relatadu infeksaun virus ida ne’e atinji estajiu entre seres humanu.
Wuhan maka sidade bo’ot iha regiaun sentral Cina nian no sai uniku sentru transporte. Ate agora ne’e, relatadu katak numeru ne’ebe kona ona ema hodi hetan infektada virus corona iha Cina alkansa ona hamutuk ema 509. Propagasaun virus ne’e aumenta preokupadu difundidu durante temporada atu hodi hala’o loron tinan foun (IMLEK) iha semana ida ne’e. Nasaun balu guarda ona atu hodi monitor virus ida ne’e ho instalandu scanners temperatura isin lolon nian iha kada aeroportu no portu.
Fontes: CCN Indonesia

HUSIK RESPOSTA