Dominante, Cina Manan Ona Tolu Titulo Iha Malaysia Masters 2020

0
130
Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong konfirma katak dominante Cina ho tolu titulo iha Malaysia Masters 2020.
                                                   
Cina aparese dominante ona iha eventu Malaysia Masters 2020. Iha tolu titulo ne’ebe maka lori ona husi kontigente Nasaun Tirai Bambu ne’e. Iha jogu final ne’ebe iha Axiata Arena, Domingu (12/1/2020), Cina dominante ona iha numeru muller solteira, no dobra restante. Restu hela deit numeru rua sai hanesan dobrar mane husi Sul Korea no solteiru mane Jepang.
Iha final primeiru jogu ne’ebe maka disputada tebes, Cina hadau titulo liu husi Chen Yu Fei ida ne’ebe joga halakon badminton Taiwan, Tai Tzu Ying, ho jogu joven nain rua, 21-17 no 21-10. Rezultadu Tai falla fila fali iha ranking ida mundu. Iha segundu final ne’ebe reuniu hamutuk ho dobrar feto Cina, Li Wen Mei/Zheng Yu halakon ona Du Yue/Li Yin Hui ho jogu boraasa, 21-19, 16-21, no 21-19 durante oras 1 minutu 22.
Final All Cina mos kria iha dobrar mistura kuandu Zheng Si Wei/Huang Yaqiong maka primeiru semente hasoru segundu semente Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping. Zheng/Huang manan 21-19 no 21-12. Supressa akontese iha numeru dobrar mane wainhira Lee Yong-dae ne’ebe fila fali no hamutuk ho Kim Ki Jung konsege sai dunik kampeaun. Kim/Lee Momota konsege halakon ona visiu Denmark Viktor Axelsen ho pontuasaun 24-22 no 21-11.
Rezultadu Malaysia Masters 2020
Solteira Feto: Chen Yu Fei (China) 21-17 21-10 Tai Tzu Ying (Taiwan).
Dobrar Feto: Li Wen Mei/Zheng Yu (China) 21-19 16-21 21-19 Du Yue/Li Yin Hui (China).
Dobrar Putra: Kim Gi-jung/Lee Yong-dae (Korea Selatan) 21-14 21-16 Li Jun Hui/Liu Yu Chen (China).
Dobrar Mistura: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 21-19 21-12 Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (China).
Solteiru Mane: Kento Momota (Jepang) 24-22 21-11 Viktor Axelsen (Denmark).
                                                                                                                                                                              Fontes: Sport.detik.com
 

HUSIK RESPOSTA