Ed Sheeran halo rekorde tour U2

0
620

Ed Sheeran agradese ba nia fans hafoin halo rekorde tour ne’ebe prepara husi U2.

Kantor-eskritor muzika tour Divide sei ofisialmente bo’ot los, ne’ebe atende barak no bileteria bo’ot iha tempu tomak, bainhira nia halimar iha Alemanha.

Nia hakerek iha Intagram : “Agredese tebes ba imi hotu no kada ida husi imi ne’ebe mai ona iha show ida ne’e. Sei falta show 12, sei lahaluha ida ne’e x”.

Tour komesa iha marsu 2017 no sei to’o iha Chantry Park iha Sheeran nia sidade lokal Ipswich hafoin iha fulan ne’e.

Bainhira tempu final to’o, nia sei passa loron 893 iha dalan, kompara ho loron 760 tour U2. Bazeia ba publikasaun espesializada Pollstar, Tour Divide nia final show mak 255 kompara ho U2 nia data 100 iha sira nian tour 360.

Sheeran mos surpreza Bono no Co nia rekorde vizitante tour ho miliaun 7.3.

Volume husi Divide show mak save ba halo rekorde maske sheeran nia media rekorde ho deit 34.541 kada show, kuaze metade husi U2 nian iha 66.091.

Sheeran nia manajer, Stuart Camp hatete konkista ne’e “verdadeiramente Incrivel”.

“Ha’u la hanoin iha koinsidensia ne’ebe barak katak ha’u nia banda favoritu  mak U2. ha’u la tau ami iha iha nivel ne’eba tamba sira klaramente mantein sira nia kareira ba tempu ne’ebe naruk, maibe  maske iha estaiun Baseball ne’ebe hanesan ho sira ka fo sai ho liafuan ne’ebe hanesan ho lalaok tour hanesan ne’eba humilante tebes.”

Kantor ho idade 28 ne’e mos despruta nia semana datoluk iha Reinu Unidu nia top charts album ho nia oferta ikus, Kolaborasaun projetu no. 6, ne’ebe aprezenta nia kolega konesidu balun inklui Justin Bieber, Bruno Mars no Eminem.

Fontes : BBC News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA