Eleisaun 2017 Laimplika Ba Ezekusaun Orsamentu Munisipiu

0
716

DILI – Tinan 2017 povu Timor Leste sei enfrenta eleisaun rua importante mak eleisaun Prezidensial no eleisaun Parlamentar. Eleisaun rua nee sei laimplika ba ezekusaun orsamentu ba munisipiu nee rasik.

Tuir Prezidente Autoridade Munisipiu Baucau, Antonio Guterres hatete katak, ho eleisaun rua hanesan eleisaun Prezidensial no Parlamentar nee sei lafo impaktu ba ezkusaun rasik.

Hau garante katak eleisaun 2017 lafo impaktu ba ezekusaun orsamentu,” dehan Prezidente Autoridade Munisipiu Baucau, Antonio Guterres ba jornalista sira iha CCD-Dili, Segunda (09/01/2017).

Nia dehan tanba orsamentu neebe mak iha mesmu Governasaun troka malu, maibe makina estadu funsiona nafatin hahu husi tekniku, director jeral mai too iha baze ninia funsionamentu lao normal.

Iha fatin hanesan, Prezidente Autoridade Munisipiu Ermera, Jose Martinho dos Santos Soares dehan, maske tinan ida nee nudar tinan politika tanba povu Timor Leste sei partisipa eleisaun rua hanesan eleisaun Prezidensial no Parlamentar.

Fontes : STL

HUSIK RESPOSTA