Ema Hotu Admira Maibe Realidade Mak Nee!

0
860

Iha istoria realidade ne’ebe mai hosi rai au laran, Tiongkok, iha inan aman barak iha mundu mak susar tebes atu kuidadu no sustenta sira nia oan, maibe mane ne’ebe iha feen 13 ne’e estranu tebes, feto 13 ne’ebe nia kaben ba isin rua dala ida deit, notisia ne’e konsege espalla barak iha media sosial liu-liu facebook.

Mezmu ema barak mak admira maibe fonte informasaun ne’ebe ami foti fahe ona liu account facebook 2000, no hetan 4.600K Like.

HALLO.TL

HUSIK RESPOSTA