Ema nain 16 mate iha ‘barbaru’ Papua Nugini

0
703

Ema nain 16, feto no labarik mate iha sidade ki’ik Tari iha provinsia Hela, Papua Nugini, iha atakasaun ne’ebe deskreve husi polisia hanesan “barbaru no la umanu”.

Feto nain rua ne’ebe mate ne’e gravida hela.

Iha Facebook iha Tersa, Pills Pimua Kolo, traballador husi departamentu saude provinsia hatete atakasaun ne’e akontese iha segunda dader tuku 6 oras lokal. isin sira ne’e ema tesi hotu ba pedasus no susar atu konese, nia hatete.

Foto refere hatudu mate isin hirak ne’ebe ema falun ho plastiku azul wainhira sira prepara atu lori sai husi Desa.

Iha deklarasaun ida ba CNN iha kuarta, ofisiais Komisariu polisia Francis Tokura kondena asinadu ne’e no hatete ida e’e “trajedia” ka “hahalok kriminozu ne’ebe la tama kakutak, hanoin laiha, labele tolera no tenki hare’e lalais kazu ne’e”

Tokura aumenta katak polisia sei uza “rekursus hotu ne’ebe iha atu lori suspeitu ba tribunal,” no Komandante polisia provinsia Hela fo orden ba tim ne’ebe hamutuk ema nain 30, ne’ebe forma husi militar husi Forsa Defeza PNG no polisia lokal “Atu hapara violensia no kaptura asasinu sira.”

“Deklarasaun ne’e mos hatete katak sei iha avaliasaun seguransa iha rejiaun atu determina karik  sei presiza aumenta tan mane forsa balun.  Nia mos promete “termu ne’ebe naruk atu rezolve ne’e iha Hela.

Governador Provinsia Hela Philip Undialu hatete motivu iha kazu asinadu seidauk hatene maibe sira fiar katak ida ne’e karik hanesan retaliasaun ba insidente antes, o sai husi noisia ABC.

Antes ne’e iha Tersa, primeiru Ministru Papua Nugini James Marape publika iha Facebook Kondema violensia, nia hatete katak “ida ne’eba loron ida ne’e triste tebes iha nia moris.”

Marape aumenta katak ema iha provinsia to’o 400.000 labele iha lei  no orden  ho polisia 60 no dalaruma militar patrolia iha area ne’eba. Nia hatete, husu bebeik ona ba “polisia ne’ebe bele permante” atu tau matan ba area refere – ne’ebe akumula likidu no forsa transmisaun eletrisidade ba mina no ouru  Porgera –  iha tinan lima liu ba.

Iha mensajen sombria, Marape promete buka tuir asasinu ne’e.

“Hodi hanoin fali sira ne’ebe la salah ne’ebe nafatin mate iha kriminozu armadu nia liman, o nia tempu hotu ona,” Marape haktuir.

“Ba sira ne’ebe iha armadu, oho no mos subar iha maskara komunidade, aprende ba saida mak ha’u sei halo ba kriminozu ne’ebe oho ema sira ne’ebe la salah buat ida…. Ha’u ba imi agora”

Fontes : CNN News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA