Eskola 3 Uza Produtos Husi To’os Eskola Ba Merenda Eskolar

0
216
Manager Officer organizasaun Perma-cultura Timor-Leste (PERMATIL), Herminia de Jesus hateten iha ona eskola ensino baziku tolu maka uza produtus husi to’os eskola ba merenda eskolar nian.
Manager Officer organizasaun Perma-cultura Timor-Leste (PERMATIL), Herminia de Jesus hateten iha ona eskola ensino baziku tolu maka uza produtus husi to’os eskola ba merenda eskolar nian.
Eskola Ensino Baziku tolu ne’e maka hanesan, nia dehan Ensino Baziku Filial Obrato, Fatumeta no Ensino Baziku Biqueli-Atauro, sira uza ona produtus husi sira nia to’os eskola ba merenda eskola. “Maske la ho kuantidade husi produsaun ne’e ho eskala ne’ebe sei ki’ik maibe rezultado balun komesa uza ona ba programa merenda eskolar nian,” nia hateten, iha Dili. “Produtu ne’ebe mak sira uza fali ba merenda eskolar ne’e mak hanesan mostarda, repolho, kobi no mos modo tahan sira seluk ne’ebe mak sira husi produsaun to’os eskolar.” Alende apoio ba merenda eskolar, nia hateten sira mos bele uza produtus husi to’os eskolar ne’e rasik bele uza hodi hanorin disiplina Matematika ka uza fali instrumento husi to’os eskolar ne’e hodi hanorin lingua ba estudante sira. “Ne’e hanesan susesu bo’ot ida tanba liu husi intervensaun ne’e rasik ita bele mos fo influensia ba materia sira seluk, ne’ebe hanorin iha eskola,” nia dehan. Enkuantu, nia dehan iha eskola 130 mak sira fo formasaun to’os eskolar maibe sira ne’ebe mak konsege halo ona mak iha eskola 45, dadaun ne’e sira halo hela produsaun. “Eskola 45 ne’e husi munisipio Baucaun, Viqueque, Manatuto, Manufahi, Aileu, Ainaro, Ermera, Suai, Dili no Liquisa,” nia dehan. Nia dehan, plano ba futuru sira sei extende tan programa to’os eskolar ba iha Munisipio Bobonaro, Oe-Cusse no Lospalos. “Programa ne’e ami serviso hamutuk ho Ministerio Edukasaun, ami hetan apoio husi Oxfam, NGO balun husi Japaun e mos husi Australia,” nia dehan. Nia dehan, implementasaun programa to’os eskolar ne’e kada eskola ida total orsamento $4 mil ne’e bele konta ona to’o halo akompanhamento tinan ida. Entretanto Diretor Nasional Asaun Sosial Eskolar, Belchior Maria Almeida Barros Guerra hateten programa to’os eskolar ne’e desde 2013, iha kurikulum ba primeiro no segundo sekulu. “Antes ne’e, iha 2016 ami halo seminar nasional hodi konvida director da eskola bazika sira hotu, oinsa atu implementa programa ne’e,” nia dehan. Portanto, nia dehan programa ne’e implementa primeiro iha Munisipio Dili iha Akanunu- Hera, Ermera iha eskola Dona Ana Lemos no eskola Fatukero. “Programa ne’e la’o diak no ajuda sira aprende teoria iha sala laran depois mai liur halo pratika,” nia dehan. Nia dehan, husi programa ne’e mos bele fo suporta fali ba merenda eskolar liu husi to’os ne’ebe mak sira halo. “Exemplo hanesan iha Hera, tempo koileta, sira konvida ami ba koileta, produsaun ne’ebe mak sira produs hanesan modo, sira oferese fali ba merenda eskolar,” nia dehan.Fontes : Dili Weekly

HUSIK RESPOSTA