F-FRL Apoio Bolseiro nain 18 Ba Portugal

0
901
F-FRL Apoio Bolseiro nain 18 Ba Portugal                                        

        Fundasaun Falur Rate-Laek apoio estudante bolseiro Timoroan hamutuk nain 18 ba eskola iha Portugal konaba area tekniku professional nian. Brigadeiro Jeneral Falur Rate Laek hateten, inisiativa apoio estudante bolseiro sira ne’e husi fundasaun rasik, hodi apoio kapasitasaun ba Timoroan sira tanba nia uluk mos luta ba libertasaun nasional rai ida ne’e. “Hau mos uluk luta ba libertasaun nasional, agora hau nafatin serviso ba dezenvolvimemnto instituisaun ida.

        Hau hakarak transforma mentalidade juventude nian nune’e bele mai sai servidor diak ba Timor no sai hanesan jardim ida iha sudeste asiatiku nian laran,” Brigadeiro Falur hateten. Nia dehan, estudante bolseiro sira ne’ebe mak haruka ba eskola iha ema nia rain nune’e bele aprende ema nia kultura, aprende lian, no transforma mentalidade joven Timoroan nian. “Luta ne’ebe hau hakarak halo mak atu transforma kapasidade Timoroan nian. Hau la mehi ona politika, no kompete buka riku, maibe hau mehi atu ajuda juventude sira ba eskola nune’e fila mai halo mudansa ruma iha governasaun ida ne’e. Dezenvolve rai ida ne’e presiza jerasaun foun,” nia dehan.

      Nia dehan, ho mehi ne’ebe mak nia iha dadaun ne’e Fundasaun Falur- Rate Laek kopera hamutuk ho Ministerio Ensino Superior liu husi Fundus Dezenvolvimento Kapital Humanu hodi apoio estudante Timorona hamutuk nain 18 ba eskola iha Portugal. “Hau husu ba estudante sira tenke komporta diak iha ema nia rain, tenke presija espirito sakrifisio iha no vontade keta lakon, tenke tau an no labele lakon esforsu ne’ebe mak ami iha ba imi,” nia husu. Enkuanto nia dehan, total estudante bolseiro ne’ebe mak durante ne’e Fundasuan Falur Rate Laek apoio hamutuk nain 50 ona no balun fila mai serviso iha Timor ona.

    Iha fatin hanesan Sekretario Ezecutivo Fundus Dezenvolvimento Kapital Humanu (FCDH), Ismenio Martins da Silva hateten serviso hamutuk ne’ebe mak governo halo ho Fundasaun Falur Rate Laer ho programa Uniao Europeia nian iha eskola tekniku profesioal Antonidela de Braga simu tan estudante bolseiro atu eskola iha ne’eba. “Liu husi prosesu ne’ebe estabelese husi Fundasaun Falur Rate Laek halo, governo ita apoio ba viagem ba estudante nain 18 ne’e, konaba estudo ita iha koperasaun ho eskola sira mak apoio, no Uniao Europeia no fundasaun,” nia dehan.

    Nia dehan, total estudante ne’ebe mak ba eskola tekniku professional Antonidela de Baraga iha Portugal husi prosesu ne’ebe mak funsauan halo hahu husi 2014 mai to’o agora hamutuk 52 ona. “Ita ajuda nafatin liu husi governo no sosiedade sivil hamutuk ho fundasaun sira ne’ebe mak iha liu-liu fundasaun Falur Rate Laek no hetan aprovasaun husi Ministeiro Ensino Superior Siensia no Kultura. Ita nafatin promove ita nia estudante sira atu bele kuntinua sira nia estudo iha Portugal iha areas teknikas espesializadas,” Sekretario Ezecutivo FDCH, Ismenio hateten. Entertanto reprezentante inan aman bolseiro Higinho das Neves hateten hanesan inan aman suporta nafatin ba moral no agradese ba esforsu ne’ebe mak fundasaun no governo halo ba estudante sira.

“Ami fiar katak oan sira nia rezultado maka ita hotu nia espera no sira fila mai ho rezultado ne’ebe mak ita hotu hein, nune’e bele servi ita nia rain,” nia dehan.

Fontes: The Dili Weekly

 

HUSIK RESPOSTA