Fila Fali Husi Kolaborandu, Puma x Hello Kitty Ne’ebe Apresenta Ona Kolesaun Ida Hanesan Esportiva No Bonita

0
148
Puma komemora loron ba dala-45 aniversariu personagem Hello Kitty ho koleasaun foun ne’ebe kombina karakteristika Hello Kitty ne’e bonita no alegria ho jeitu esportivu.
                     
      Empresa global esporte, Puma komemora loron ba dala-45 aniversariu personagem Hello Kitty ho kolesaun foun ne’ebe kombina hanesan karakteristka ne’ebe alegria bonita ho jeitu esportivu ida ne’ebe sai hanesan DNA Puma. Modelu ki’ik oan maibe iha influensia ne’ebe bo’ot, personagem iconiku ne’e domina kultura pop durante tinan 45 depois nia estréia iha Japaun tinan 1974.
      Ho edisaun ne’ebe komik, personagem ne’ebe fasil atu koñese, logotipu no grafiku ne’ebe bele uza iha kolesaun tomak, halo’o jeitu lao no esportividade iha Puma hanesan bonita liu oituan. Iha segundu kolesaun kolaborasaun Puma ho Hello Kitty ne’e hetan ona kolesaun Ralph Sampson Mid Puma x Hello Kitty, ne’ebe konfortavel ho assinatura Hello Kitty iha parte kolariñu sapatu.
     Aprenseta mos Puma x Hello Kitty Cali ne’ebe hatudu remendu renda atu bele husik no konjuntu tali rua ho marka. Hello Kity kor mean. Kolesaun sapatu mos konsiste husi Puma x Hello Kitty Nova 2 no Puma x Hello Kitty Utility. Nain rua ne’e dekoradu ho prefis Hello Kitty no koloridu ho rosa osan mean.
      Kolesaun Puma x Hello Kitty iha ekipadu ho variedade ropa ida no asessoriu koloridu, alem mos kolesaun ba labarik sira ne’ebe harmonious. Iha Indonesia, Puma x Hello Kitty primeiru lansadu iha Urban Sneaker Society 2019, maioria bo’ot iha Sudeste Asia ne’ebe seguradu iha loron 10 Novembru 2019.
      Ho deseñu kabine foto ne’ebe bonita, ba visitante sira iha oportunidade atu hetan kolesaun foun Puma x Hello Kitty mos alem merkadoria interessante sira seluk. Kolesaun Puma x Hello Kitty bele hetan iha Puma Select Pacific Place, Puma Select Senayan City no Our Daily Dose.
                                                                                                                                                                                                                                 
Fontes: Sindonews.com
 

HUSIK RESPOSTA