FONGTIL Dezafia Governu Rezolve Problema Bee Moos

0
239

Forum Organizasaun Non-Govermentais Timor–Leste (FONGTIL) dezafia komitmentu governu nian atu rezolve problema bee moos iha rai laran tanba ukun aan tinan 16 maibe povu kontinua halerik ba bee moos.

Diretor FONGTIL, Daniel Santos do Carmo hateten durante ne’e governu fo liu prioridade ba dezenvolvimentu fiziku hanesan infra-estrutura bo’ot sira, eletrisidade maibe dezenvolvimentu sira ne’ebe liga ba direitu fundamental povu nian hanesan edukasaun, saude, bee moos nafatin sai problema bo’ot.

Nia dehan, dezenvolvimentu fiziku bo’ot sira hanesan aero portu, estrada (jalan) toll, portu ne’e presiza bainhira povu iha ona asesu ba nesesidade baziku sira.

“Ita nia prolema la’os bee, maibe sistema ne’ebe governu estabelese ne’e la dura, liu –liu laiha manutensaun,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

Nia hateten, durante ne’e governu hamutuk ho parseiru sira ne’ebe halo kanalizasaun bee iha munisipio sira estabelese mos grupo jestor maneja fasilidade, maibe grupo sira ne’e la hetan apoiu.

Nia espera, governu ida ne’e bele pro ba povu, liu –liu aloka orsamentu bo’ot ba seitor sira ne’ebe povu moris ba hanesan agrikultura, edukasaun, saude no infra-estrukturas baziku. Nia hateten, governu tenke iha politika ida diak hodi prezerva bee matan sira no sosializasaun ba komunidade sira kona ba importansia bee ba moris.

Iha parte seluk Ministru Obras Publiku, Salvador dos Reis Pires hateten planu mestre (master) ba bee moos nian iha ona, liu –liu iha munisipio Dili, Baucau, Lautem, Viqueque no Manufahi, maibe seidauk implementa.

“Ita nia planu investimentu ba bee mos sei komesa iha tinan 2019, ne’ebe hahu husi halo estudu viabilidade hodi halo konfirmasaun ba montante fundus ne’ebe ita hanoin atu investe,” nia hateten.

Nia hateten, esforsu ne’ebe governu halo iha kurtu prazu ne’e mak hadia sistema bee sira ne’ebe eziste ona, liu –liu problema kanalizasaun sira ne’ebe akontese iha bairo sira halo volume bee menus no la to’o ba komunidade sira. Nia hatutan, orsamentu tinan 2018, ne’e ki’ik no iha limitasaun tanba ne’e depende ba iha fundus ne’ebe iha atu halo investimentu.

Fontes: The Dili Weekly News

LEAVE A REPLY