Gang ‘Ferozu’ Swansea tama komarka tamba ataka kondutor ne’ebe lori hahan

0
362
CCTV hatudu gang hein kondutor ne'ebe lori hahan ho tudik.

Gang “Ferozu” halo order ho naran falsu no tuir mai sira hein hodi asalta kondutor ne’ebe lori hahan, tribunal rona.

Membru nain rua kontinua ataka taxista ida no koko atu halakon evidensia CCTV.

Tamika Rosser, tinan 18, Jack Delaney tinan 19 no Adan O’Neil, tinan 20, sira hotu onestu kona ba asaltu ne’e no ofensa sira seluk.

Iha tribunal Swansea Crown, O’Neil hetan kastigu tinan ha’at iha komarka, aleinde ne’e Rosser no Delaney sira na’in rua sei hetan kastigu tinan rua no fulan ualu.

Rosser, husi mansel Street, Swansea, sei simu nia sentensa iha komarka ne’ebe hanesan ho nia inan kastigu ba.

(K-L) Jack Delaney, Tamika Rosser no Adrian O'Neil, sira hotu agora iha komarka
(K-L) Jack Delaney, Tamika Rosser no Adrian O’Neil, sira hotu agora iha komarka

Tribunal rona katak iha loron 14 fulan Maiu feto ida mensiona nia an “Jade” telefone ba Domino no order hahan hodi manda ba nia flat iha tribunal Jeffrey, Penlan.

Kevin Jones, ne’ebe prosesa, hatete Delaney husi tribunal Jeffrey, no O’Neil husi Oystermouth, koko foti hahan maibe hafoin “dada ba – dada mai” ho kondutor, nia hakiduk ba nia kareta no kaer nafatin pizza.

Sira nain tolu, ne’ebe ho sira nia kondenasaun antes, tuir vitima no baku nia iha ain tu’ur ho metal ida antes foti nia hahan, tribunal rona.

Iha kalan ne’ebe hanesan, Gang sira telefone firma daruak no order hahan barak liu tan.

“Dudu husi Droga”

Delaney no O’Neil hasoru fila fali ho kondutor iha veranda ho armada tudik, husu osan.

Kondutor ne’e konsege hamonu mane ida antes nia telefone nia kolega sira hodi husu ajuda.

Aban dader, grupu ne’e order taxi no  durante iha dalan, O’Neil  kaer kondutor nia kakorok  husi kotuk no “buti ho makas”,  hakilar kondutor dehan sira iha tudik no sei “sona” nia.

CCTV kaptura defendante ne'ebe la'o ba hasoru kondutor ida.
CCTV kaptura defendante ne’ebe la’o ba hasoru kondutor ida.

Polisia hetan informasaun kona ba ofensa no realiza katak sira iha problema, grupu ne’eba koko atu estraga CCTV iha blok apartamentu no esforsu atu estraga evidensia.

Rosser konfesa katak nia sala, estraga kriminal no baku malu, akuzamentu rua husi prosesu artigu laminadu no halo ameasa atu oho.

Rosser nia advogadu hatete nia kliente deskreve nia lala’ok hanesan “patétika” no dudu husi drogas.

David Singh, ba Delaney, hatete nia remorzu, enkuantu Huw Davies, ba O’Neil husu ba juizu atu hanoin nia idade ne’ebe ki’ik.

Juizu Geraint Walters hatete ba defendante bele deskreve hanesan joven “ferozu”.

“Imi na’in tolu la respeita buat ida ka ema ida – to’o ita bo’ot nia an rasik mos hanesan,” nia hatete.

“kada imi iha problema kona ba edukasaun maibe ida ne’e labele uza hela de’it sai razaun ba imi atu hatudu hahalok anti-sosial ne’ebe seriu ne’ebe parese lahatene limitasaun no karik iha, parese aumenta seriu.”

Fontes : BBC News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA