Governu Apoia Maratona Internasional Dili No Tour Timor 2017

Eventu desportivu internasional principal Maratona internasional no Tour Timor sei hala’o iha fulan Agostu ne’e no hetan apoia husi governu Timor-Leste.

0
645

Sekretariu Estadu ba Joventude no Desportu (SEJD), Leovigildo Hornai hateten maratona internasional sei hala’o iha loron 19 Agostu depois tuir kedas ho Tour Timor tinan 2017 nian, halai taru bisikleta foho nian iha loron balu nia laran.

“Eventu bo’ot rua ne’e promove potensial turistiku Timor-Leste nian ba mundu no kontribui hodi hametin pas no unidade social,” nia hateten via press release ne’ebe TDW asesu.

Nia hateten, eventu desportivu ne’e sei hala’o iha loron 19 fulan Setembru to’o 23 Setembru.

Nia hatutan, eventu rua ne’e organiza husi Timor Nobre, organizasuan ne’ebe dirije husi antigun Prezidente Republika Timoroan nian no Premiadu Nobel Pas, Jose Ramos Horta, ne’ebe hahu iha tinan 2009 no 2010.

Eventu ida ne’e, nia dehan hanesan parte ida husi Eiz Prezidente Ramos Horta nia kampanha “Dili Sidade Pas”.

Ramos Horta koalia kona ba potensial husi prova hirak ne’e atu “hatudu Timor-Leste nia furak natural, ita nia povu, hahalok simpatiku no simu ema diak,” nia hateten.

Alende ne’e, nia dehan depsortivu rekonesidu hanesan ida husi forma hirak ne’ebe diak liu tan. Atu “promove pas no halibur ema.”

Nia informa, iha ema nain 5.000 resin mak partisipa iha eventu tolu ne’ebe hola parte ba Maratona Internasional Dili nian : maratona 42,195 km, meai-maratona 21,0975 km no halai hamutuk rame-rame sem intensaun atu buka manan.

Kompetisaun rua ne’e, nia dehan sei regulamenta tuir padraun husi maksukat (medidór) abilitadu no husi profisaun kronometrajen nian, iha parte tasi-ibun área sentrál sira Dili nian.

Maratona ne’e sei kompleta ho “Halai ba Pás” ho distánsia 5 km, ne’ebé sei hetan partisipasaun husi estudante timoroan rihun ba rihun husi ensinu sekundáriu, hamutuk ho sira nia família sira.

Enkuantu porta vós VI Governu, Ministru Estadu Agio Pereira, fo agradese ba eis Prezidente Republika Ramos-Horta no Timor Nobre ba servisu ne’ebé halo ona iha organizasaun enkontru desportivu importante sira ne’e.

“Alende komponente desportiva, ekonómika no turistíka, kontribui mos ba mudansa hanoin husi ema rai-li’ur kona-ba ita nia nasaun no hametin pás, harmonia no orgulhu nasionál,” nia hateten.

Tanba ne’e, lori governu nia naran nia bemvindas ba partisipantes husi estranjeiru sira.

“Ha’u hato’o boas vindaz kaloroza ba vizitante estranjeiru sira hotu ne’ebé to’o daudaun ona mai Timor-Leste atu partisipa iha eventu ne’e,” nia fo boasvindas.

Fontes: The Dili Weekly

HUSIK RESPOSTA