HNGV Perepara Ona Kartaun Vizitante Ba Familia Pasiente

0
277

DILI-Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) perepara ona Kartaun Vizitante ba familia pasiente nomos vizitante sira, hodi uxza wanhira hein moras atu nunee sira bele konese ema tama sai HNGV.

“Iha semana ida nee Ita intrudes mos uza kartaun viziamte ba Vizitor sira inkuli nomos ba membru governu ne’ebe maka mai vizita hospital atu nunee ita mos bele konese familia pasiente nomos ema neebe vizita deit,”hateten Aniceto ba jornalista sira iha nian knar fatin HNGV bidau Dili sesta (01-03-2019).

Nia dehan,vizitante no mos hein moras sira bele foti hela kartaun iha laran para bele konese malu diak liu tan, se maka vizitante bai-bain,hein  moras, se maka vizita VIP.

“Tau kartaun para konese malu diak ,hau hanoin nee importante liu ketak halo ba ida mai ba badiu hela iha nee,ita lahatene ,ida mai laos hein moras, maibe foti ema nia sasan ,nee ita lahetene,tanba nee ho kartaun it abele konese malu,”dehan Aniceto.

Nia esplika, HNGV kuase 24 oras pasiente nakonu,haree agora dadauk pasiente nakonu fatin laiha, tanba nee maka uza kartaun wanhira hein moras,nee atu bele identifika se se maka mai hospital halo saida tenke klaru.

Iha fatin hanesan, Auxilia Alves da Silva nudar Hein moras Iha HNGV dehan, kartaun vizitamte ne’ebe maka HNGV fo ba familia pasiente ne’e diak teb-tebes.

Fontes: STL Online

HUSIK RESPOSTA