Husi inisiu mehi to mehi a’at ikus, Gareth Bale nia kareira iha Real Madrid muda sai azedu

0
627

Bainhira Gareth Bale to’o iha Real Madrid iha fulan setembru 2013, ho kustu rekorde iha mundu, parese hanesan jogu ne’ebe halo iha lalehan.

Jogador avansadu ne’e rekonese hanesan Galatico tuir mai, jogador ne’ebe ajuda Real liu periodu emas iha istoria klubu no ema ne’ebe mak ikus mai enxe Cristiano Ronaldo nia sapatu.

Bale kompleta ona maioria espetativa, manan liga Champions dala ha’at , titulu la liga ida no Copa del Rey.

Maibe hafoin tinan ne’en nakonu ho trofi iha Espanha, jogador ho idade 30 ne’e agora trata hanesan ema ne’ebe ladiak, fans klubu koalia a’at nia no nia manajer rasik mos lakohi ona nia.

Oinsa buat hirak ne’e bele sai ladiak no saida mak akontese tuir mai ba jogador estremu ne’ebe mak sai jogador karun liu iha mundu?

Durante nia tempu dahuluk iha Espanha, jogador Wales ne’e marka golu manan ba Liga Champions no final Copa del Rey, ida ikus hanesan esforsu individu ne’ebe impresionandu ne’ebe hatudu ritmu, forsa no kapasidade ne’ebe konviniente Real hodi fahe ho Miliaun $120.

Iha 2018, nia marka buat ne’ebe konsidera hanesan maioria golu ba final liga Champions bainhira nia tu’un husi kadeira rezerva (bangku cadangan) ba Liverpool

Maibe avansa lalais to’o agora no Bos Real Zinedine Zidane — fila fali ba nia periodu segundu iha kargu – tenki rezeita akuza ne’ebe laiha respeita husi Bale nia agensia, ne’ebe haksesuk malu ho treinador  Fransa  ne’e hatete, ” ami espera nia bele ba lalais tiha. Ida ne’e sei diak liu ba ema hotu.”

Bale la tu’un iha joga ne’ebe lakon hasoru Bayern Munich iha pre-tempu domingu, maske Zidane hatete katak ida ne’e hanesan desizaun husi jogador Wales ne’e.

Relasaun entre jogador no manajer parese ladiak ona.

190723124215-bale-copa-del-rey-barcelona-2014-exlarge-169

“Ha’u seidauk la respeita ema ida iha ne’e,” hatete husi treinador Real Madrid ne’e ba jornalista antes jogu iha Tersa ne’e kontra Arsenal iha Washington.

“Klubu lida hela ho nia periodu departura ne’e.

“Iha loron seluk [hasoru Bayern], Gareth lakohi joga tamba nia mak lakohi. Nia hatete klubu esforsu halo negosiasaun ba nia departura, no nia lakohi joga tan ida ne’e.”

“Bale seidauk husu atu la joga iha aban [Kuarta]… to’o agora. Nia situasaun ema hotu hatene no sei laiha mudansa. Klubu sei halo saida mak tenki halo ba nia.”

Bale hamrik husi kadeira rezerva (bangku cadangan) hasoru Arsenal no marka golu hodi ajuda Real Madrid husi 2-0 hodi hetan rezultadu impata, antes falla halo ezekusaun penalidade iha penalidade vitoria ba nia tim

“Nia hatudu performansa ne’ebe kapas no ha’u kontente ba nia,” hatete Zidane. “Nia halimar ohin loron, nia hakarak no nia hala’o nia servisu ho di’ak. Nia hakarak ho ami ohin loron, nia treinu hanesan baibain no joga iha kompetisaun.

“Ha’u halo desizaun no nia joga sorin de’it. Ita tenki hare’e saida mak akontese. Nia sei iha ne’e hamutuk ho ami. “Laiha mudansa iha ne’e, ita hatene nia situasaun,” nia aumenta.  

Fontes : CNN News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA