India Prepara hasoru Laloran bo’ot Siklona, Kuaze 300.000 miliaun populasaun Evakua

0
100

Depoizde sira hasoru ondas husi manas iha pasadu, India agora prepara atu hasoru ameasa ne’ebe mai husi laloran bo’ot siklona.

Tufaun vayu, laloran bo’ot siklona ne’ebe lori anin ho velosidade 135 kilometru por Ora, agora dadauk iha Tasi Arab. Maibe espera sei to’o iha nasaun parte Gujarat, India Oeste iha tempu loron rua, hatete husi autoridade sira, iha tersa (11/6/2019).

Atu halo antisipasaun ba vitima, governu nasaun parte Gujarat fo instrusaun atu halo evakuasaun ba ema kuaze 291.000 hodi sai husi laloran bo’ot siklon.

“Informasaun foun husi departementu klima halo estimasaun tufaun vayu sei to’o iha kontinente India iha madrugada ne’e loron 13 fulan Junu, “hatete husi ofisiais nasaun parte Gujarat, JN Singh, ba jornalista.

“Ami halo identifikasaun ba ema hamutuk kuaze 291.000 ema ne’ebe hela iha area badak iha distritu 10 sei evakua komesa Kuarta (12/6/2019) lorokraik,” Nia hatete.

“Aleinde ne’e, eskola no universitariu sira iha distritu kosteiru husi Saurashtra no Kutch sei taka iha loron 12 no 13 iha fulan juni hanesan lalaok evitasaun,” Nia aumenta.

Singh aumenta, kuaze uma 67 prepara ona atu simu no akomoda populasaun sira ne’ebe evakua.

Relatadu husi AFP, previzaun meteorolijia hatete katak laloran bo’ot vayu ne’ebe mak sai hanesan laloran bo’ot siklona tasi Arab sei to’o iha area Gujarat iha kinta (13/6/2019) no lori anin bo’ot no mos udan bo’ot.

Anin bo’ot siklon n’ebe hu’u to 135 kilometru por ora ne’e iha posibilidade estraga uma, sobu uma nia kakuluk, interompe fornesimentu eletrisiade no komunikasaun, no mos kauza estragus ne’ebe grave iha dalan no aihoris. Hirak ne’e hatete husi Departamentu Meteorolojia India (IMD).

Laloron bo’ot ne’ebe mak tesik ona ba parte oeste husi tasi ne’ebe paralelu ho tasi India ne’e mos iha estimasaun sei dada udan husi kalohan kada tinan ne’ebe mak presiza.

Tempu udan to’o ona iha nasaun parte Kerala oeste semana kotuk depoizde tarde tiha loron hira husi estimasaun dahuluk.

Tuir IMD, kuaze metade area India hasoru kondisaun maran no temperatura a’as durante loron hira ikus ne’e tamba udan ne’ebe menus, ne’ebe afeta ba komunidade India Norte ne’ebe kuaze liu 500 miliaun ema.

Rai manas ne’ebe ataka mos kauza ona temperatura sa’e liu husi 50 graus selsius iha nasaun parte norte, Rajasthan.

Fontes : Kompas.com

Tr. : Hallo.tl

 

HUSIK RESPOSTA