Indonésia – Timor-Leste Konkorda hakotu Disputa Fronteira Terrestre

0
426
Sorumutu entre Ministu kopolhukam Wiranto no Ministru Planeamentu no Investimentu Estratejia Republika Demokratika Timor-Leste, Xanana Gusmão.

Ministru Kordenador Asuntu Politiku, Juridiku no Seguransa hatete sei diskuti rezolusaun disputa territoriu fronteira ho Ministru Planeamentu no Investimentu Estratejiku Republika Demokratika Timor-Leste, Xanana Gusmão.Wiranto hatete katak parte rua konkorda ona ho rezolusaun fronteira terrestre ne’ebe mak sai problema.

Area ne’ebe sei sai disputa entre nasaun rua mak Noel Besi-Citrana no Bidjael Sunan-Oben.

“Ami konkorda ona kona ba asentamentu segmentu terrestre ne’ebe la rezolvidu mak hanesan Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben,” hatete Wiranto iha eskritoriu Kemenkopolhukam, Jakarta, Segunda (22/7).

Fronteira Noel Besi-Citrana hanesan area iha Munisipiu Kupang, Nusa Tenggara timur ne’ebe direitamente fronteira ho Oecusse-Ambeno,  parte rejiaun  Timor – Leste. Aleinde ne’e mos Bidjael Sunan-Oben hanesan  area ne’ebe lokaliza iha Manusasi, Munisipiu Timor Tengah Utara (TTU).

“Ho konkluzaun husi negosiasaun ida ne’e, ami hato’o katak negosiasaun kona ba fronteira terrestre prinsipalmente hotu ona. Ami sei kontinua, klaramente tuir mai fronteira maritima,” nia hatete.

Wiranto hatete sei konklui akordu hodi tuir mai inklui fali ba adendu akordu fronteira rua iha 2005 no akordu kompreensivu Indonesia ho Timor – Leste.

“Tan ne’e, ho konkluzaun fronteira terrestre entre Indonesia no Timor-Leste, ami konkorda komesa negosiasaun fronteira maritima,” hatete Wiranto.

Aleinde ne’e Xanana hato’o obrigadu ba Wiranto ba negosiasaun ne’ebe lao’o ho diak. Nia hatete, parte sei kontinua imediatamente diskusaun kona ba fronteira maritima.

“”Ami presiza finaliza, kontinua. Tan ne’e, hau hatete lalais liu diak liu. Ami sei kontinua negosiasaun kona ba tasi,” hatete Xanana.

Fontes : CNN Indonesia

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA