Isin Rua Idade Ki’ik Risku A’as Ba Mate

0
1703
Diretora Jeral Prestasaun Saúde, Dotora Odete da Silva Viegas hateten feto foinsa’e sira ne’ebe iha idade tinan 20 mai kraik isin rua ona iha risku ba mortalidade.
             
    Diretora Jeral Prestasaun Saúde, Dotora Odete da Silva Viegas hateten feto foinsa’e sira ne’ebe iha idade tinan 20 mai kraik isin rua ona iha risku ba mortalidade tanba fisikamente seidauk prontu atu partus. Nia dehan risku ne’ebe sempre akontese iha fasilidade saúde sira maka inan sira tensaun a’as, sofre anemia ou ran menus, partu difisil tanba kanotak klot bebe labele sai. Nia haktuir riksu sira ne’e bele kauza ba mortalidade inan no oan.
    “Ami la tur nonok deit. Liu husi programa saude maternu infantil no promosaun saúde, ami servisu hamutuk ho ministerio edukasaun involve materia saúde reprodutiva foinsa’e iha kurikulum pre-sekundario no sekundario atu eleva kunhesimentu estudantes sira nian, no halo advokasia ba edukador no lider komunitario sira atu bele habelar informasaun sira ba komunidade sira,” nia hateten.
    Nia dehan ministerio iha mekanismu ne’ebe apropriado hanesan planu estrategiku saúde reprodutiva, ne’ebe koalia kona ba saúde reprodutiva jeral, saúde reprodutiva ba foinsa’e, maternidade seguru no planeamentu familia, maibe presiza asaun ida ne’ebe integradu no apoiu politiku ba implementasaun programas. Nia konsiente problema kaben sedu no isin rua sedu ne’e kompleksu tebes, presiza asaun entidade hotu nian hahu husi familia, religiaun, governu, parseirus no sosiedade atu evita. Nia haktuir kaben sedu no isin rua sedu nia impaktu laos deit ba saúde, maibe sosio ekonomia mos.
    Tuir dadus ne’ebe fo sai husi agensia Internasional UNFPA iha tinan 2018, hatudu feto adolexente idade tinan 9-19, ne’ebe isin rua iha 19% no idade tinan 20 mai kraik iha 24%. Alende ne’e prevalensia mortalidade inan iha rai laran 218/100,000 katak husi 100,000 inan nain 218 maka mate kada tinan durante isin rua no partus no mortalidade infantil iha rai laran 30/1,000 labarik.
   Entertantu, Membru Grupo Mulher Parlamentar Timor-Leste (GMPTL), Deputada Maria Angelina Sarmento hateten sira koalia ona ho governu no sosiedade sivil sira atu fo importansia ba edukasaun, liu-liu promove edukasaun saúde reprodutiva ba foinsa’e sira tanba pursentajen isin rua idade eskola a’as.
     “Presiza iha kurikulum ida ne’ebe koalia kona ba saude reprodutiva no lato’o deit iha eskola, inan aman sira mos tenke koalia ba oan sira atu sira hatene sira nia isin lolon no oinsa sira bele prevene an husi abuzu no asaltu seksual. Bainhira sira hatene, sira sei hola desizaun ida ne’ebe mais responsabel ba sira nia vida,” nia hateten. Nia dehan feto foinsa’e barak ba eskola seidauk remata isin rua ona tanba kurikulum edukasaun la refrelta edukasaun saúde reprodutiva nian entau sira lahatene mudansa sira ne’ebe akontese iha isin lolon iha idade adulto bele lori sira to’o situasaun ida isin rua sedu.
     Iha parte seluk, Diretur Jeral Ministerio Edukasaun ba Asuntu Politika e Parseria, Antoninho Pires hateten konaba saúde reprodutiva, iha kurikulum defini klaru ona hahu husi ensino baziku to’o ensino sekundario. “Iha ensino baziku primeiru siklu klase 1-4, ita koalia kona ba corpu umanu, segundu siklu klase 5-6 koalia konaba identifikasaun orgaun, terseriu siklu klase 7-9 ita koalia kona ba orgaun genitais, tama ensino sekundario ita koalia ona kona ba reprodusaun, liu husi materia biologia,” nia hateten.
                          Fontes: The Dili Weekly                     Tr.: Hallo.tl  

HUSIK RESPOSTA