Julio Hornai: Durante Natal – Tinan Foun PNTL Laiha Lisensa

0
579

Komandate Jeral Polisia Nasional Timor Lorosae (PNTL) Komisariu Julio Hornai, hasai ona karta diretiva ba Komandu PNTL Munisipiu 12 inklui Rejiaun Administrativa Espesial Ambeno (RAEOA) atu labele autoriza membru PNTL husu lisensa iha tempu Natal no tinan foun.

Diretiva nee hasai, tanba durante periodu natal no tinan foun, PNTL sei halo operasaun konjunta ho FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hodi asegura komunidade. Diretiva nee hatun PNTL Munisipiu Dili informa kedas ba Komandante Polisia Eskuadra sira nebe mak partensia ba Munisipiu Dili ninian.

Karta diretiva nee hasai husik Komandu Jeral PNTL iha Kuarta loron 5 Dezembru ho numeru 25/CG-PNTL/2018 nebe mak hetan asinatura hosi Komandate Jeral Komisariu Julio Hornai.

Konteudu hosi karta diretiva nee mak komandu labele autoriza membru foti direitu lisensa anual eseptu moras maibe tenke aprezenta atestadu mediku no familia mate tanba membru hirak nee tenke halo operasaun durante periodu nee.

Hafoin simu karta diretiva nee, Komandu Polisia Nasional Timor Leste Munisipiu Dili informa kedas ba Komandante Eskuadra Munisipiu Dom Aleixo Vera-Kruz Na’in Feto hodi ezekuta operasaun iha Dili laran nunee bele garantia seguransa ba komunidade.

Informasaun kompletu lee iha Jornal Nasional Diario Edisaun Segunda 10 Dezembru 2018

HUSIK RESPOSTA