Konselleiru HIV 33 Tuir Formasaun Kona ba Atendimentu Dignu

0
253
Sekretario Ezekutivu Komisaun Nasional Kombate HIV/SIDA Timor-Leste, Daniel Marçal hateten formasaun sira ne’e importante tebes atu hasa’e konsensia profesional saúde sira atu fo atendimentu ne’ebe dignu.
       
   Konselleiro principal ba moras infeksaun Human Immunodeficiency Virus (HIV) nain 33, tuir formasaun kona ba teknika atu fo atendimentu ne’ebe diak no dignu ba pasiente sira afetadu ho moras refere iha fasilidade saúde sira hotu iha Timor-Leste. Xefe Unidade Programa HIV iha Ministerio da Saúde, Doutora Sheena Viegas hateten konsellero sira nia nia papel maka atu fahe informasaun ba komunidade sira, fo akonsellamentu ba maluk sira ne’ebe positivu ho vírus HIV no asegura sira hetan tratamentu ne’ebe dignu ba sira nia moras.
   “Sira nia servisu hasoru direitamente ita nia povu risku sira, entau sira tenke iha kunhesimentu no maneira ida ne’ebe diak atu hato’o informasaun atu ita nia maluk sira ne’e bele komprende HIV, no lalaok infeksaun ne’e, hodi simu realidade ida ne’e,” nia hateten iha salaun Igreja Presbiteriana Kaicoli, Dili. Alende ne’e nia mos husu ba konselleiru sira atu asegura konfidensialidade pasiente nian tanba HIV nudar infeksaun ida ne’ebe sei hetan estigma no diskriminasaun makas husi sosiedade.
   Nia dehan dadus ne’ebe registu iha programa HIV hatudu estatistikamente aumenta makas kada tinan, no balun sei subar an hela tanba ne’e presiza ema hotu nia esforsu atu habelar informasaun baziku kona ba HIV ba komunidade sira atu bele iha kunhesimentu no konsiente atu halo teste ba ran. Nia informa partisipante sira ne’e mai husi 12 munispios no Regiaun Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA) no formasaun ne’e halao durante loron rua (17-18) fulan Outubru tinan 2019.
  Iha parte seluk, Sekretario Ezekutivu Komisaun Nasional Kombate HIV/SIDA Timor-Leste, Daniel Marçal hateten formasaun sira ne’e importante tebes atu hasa’e konsensia profesional saúde sira atu fo atendimentu ne’ebe dignu no laiha estigma no diskriminasaun. “Sei iha keixa balun husi ita nia maluk sira ne’ebe moris ona ho HIV/SIDA katak sira sente la satisfas ho hahalok no atitude balun, maibe hau fiar profesional saúde sira no konselleiru sira halo ona servisu ho maximu,” nia hateten. Nia dehan bainhira ema hotu iha kunhesimentu ne’ebe diak kona ba lalaok HIV nian, sei laiha tan estigma no diskriminasaun no ema hotu sei sente konfortavel atu halo teste ba sira nia ran.
      Fontes: The Dili Weekly           Tr.: Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA