Konta Lina iha O nia Pulsu, Iha 3 ka 4? Hare nia signifikadu iha ne’e…

0
942

Liña ida de’it importante tebes tanba Ne’e signifika katak O iha saúde ne’ebé di’ak liu. Karik ida ne’e fraku, bele mós signifika problema hanesan próstata iha mane no infertilidade iha feto sira.

2016-12-01-12-37-05-medium_b507952700ec438f5244eb777cc0c347

HUSIK RESPOSTA