Krizi Ebola : Kazu daruak konfirma hetan iha sidade Goma iha fronteira Republika Demokratika Congo

0
184
Autoridade Saude fo ona vasina Ebola iha Goma.

Kazu daruak Ebola deteta ona iha Republika Demokratika Congo fronteira ho Rwanda, preokupasaun aumenta katak moras ne’e bele espalla.

kazu ne’e konfirma iha sidade Goma, uma ba ema miliaun rua , autoridade sira hatete.

Ema liu 1,600 mate tamba Ebola iha Republika Demokratika Congo dezde moras ne’e komesa la’o iha Agustus 2018.

World Health Organization (WHO) semana liu ba deklara krizi ne’e hanesan Emerjensia Saude Global.

Ida ne’e nivel alarma ne’ebe aas  ne’ebe WHO bele rona no uza de’it dala ha’at antes ne’e – inklui epidemia Ebola ne’ebe estraga parte balun husi Afrika oeste husi 2014 to’o 2016, no hamate ema liu 11,000.

Oinsa situasaun iha Goma?

Ebola afeta provinsia rua iha Congo – Kivu Norte no Ituri. Goma hanesan kapital Kuvi norte no lokaliza iha fronteira nia sorin husi Rwanda, Gisenyi.

Padre ida mate iha Goma tamba Ebola iha inisiu fulan Junu. WHO dehan ida ne’e “game-changer”, maibe to’o agora seidauk iha kazu ne’ebe konfirma liu tan.

Iha Tersa, Dr. Aruna Abedi ne’ebe koordena resposta ba moras iha Kivu norte – hatete ba ajensia notisia AFP katak nia hetan ona informasaun kona ba kazu daruak ne’e.

“Asaun hotu halo ona hodi kazu ne’e bele rezolve iha Goma,” hatete husi deklarasaun ofisial ida.

_108120036_gomadrc9760719

Area ne’eba densamente povoada no iha preokupasuan ne’e bele espalla moras ne’e ba Rwanda.

Maske nasaun ne’eba seidauk iha kazu ne’ebe konfirma, nasaun ne’eba hari’i ona sentru tratamentu ba Ebola no sei prepara sentru izolasaun 23 karik iha infesaun.

“Rwanda halo ona investimentu ne’ebe signifikante iha preparasaun ba Ebola,” hatete diretor jeneral WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus iha semana kotuk.

“Maibe durante moras ne’e sei kontinua la’o iha Republika Demokratika Congo, iha rsiku ne’e real tebes espalla ba nasaun-nasaun vizinu.”

Oinsa situasaun iha Republika Demokratika Congo?

Ema liu 2,500 hetan ona infesaun no tersu rua husi sira mate.

Presiza loron 224 ba numeru kazu ne’ebe to’o 1.000 maibe hela de’it loron 71 hodi to’o 2.000.

Kuaze kazu 12 foun informa loron-loron.

Laiha Vasina ka?

Sim.

99% efetivu no ema liu 161,000 hetan ona.

Tratamento Ebola iha zona funu.
Tratamento Ebola iha zona funu.

Maibe , ema hotu la hetan vasina – so ema hirak ne’ebe hetan kontatu direita ho pasiente Ebola mak hetan vasina, no ema hirak ne’ebe halo kontatu ho sira.

Vasina dezenvolve durante epidemia iha Afrika Oeste no dizponivel ona durante surto ikus.

Fontes : BBC News 

Tr. : Hallo.tl

 

HUSIK RESPOSTA