Kulbhushan Jadhav: Pakistaun fo orden hodi halo revista fali kazu “Espionajen India”

Tribunal Prinsipal ONU ordena Pakistaun hodi revista pena mate ne'ebe aplika ba marineiru Indiana kondena ba espionajen.

0
91

Paskitaun kontra ona Lei Internasional ho rejeita asesu konsular India ba Kulbhushan Jadhav, Corte Justisa Internasional (CJI).

Desizaun CJI metin maibe laiha forsa atu reforsa.

Kulbhushan Jadhav kaptura iha Pakistaun iha Marsu 2016 no julga kondena mate husi Tribunal militar tinan ida depoiz.

CJI ne’ebe sede iha Haia, determina katak Pakistaun falla atu informa Sr. Jadhav kona ba nia direitu , no hadau direitu governu India “hodi komunika no iha asesu ba [nia], hodi vizita nia iha detensaun no hodi aranza ba nia reprezentasaun legal”.

Kontinuasaun ezekusaun ne’ebe konstitui indispensável kondisaun ida ba revizaun efetivu  no rekonsiderasaun husi konvisaun  sentensa,” nia aumenta.

_107916903_22e84701-ae7d-47fd-abc3-772136b37e18

Maibe, tribunal la fo orden ba Pakistaun atu husik Jadhav.

Ofisiais India ida hatete ba ajensia notisia AFP katak desizaun ne’eba hanesan “kompleta vitoria”, aumenta : ida ne’e posibilidade  asesu konsular  no julgamentu foun iha tribunal sivil.

Desizaun iha kuarta iha posibilidade provoka tensaun entre forsa nuklear. India no Pakistaun iha beira funu iha Fevereiru ne’ebe disputa iha teritoriu Kashmir .

Vizinu hirak iha istoria naruk kona ba funu diplomatika no akuza malu manda espiona ba sira nia teritoriu.

Faktu-faktu husi Jadhav nia kazu disputa iha Pakistaun no India, no agora parte rua reklama desizaun ida ne’e hanesan vitoria. India agora sei hetan lisensa asesu konsular ba Jadhav, aleinde ne’e Pakistaun bele hatudu faktu katak Juizu rekuza orden libertasaun Jadhav.

Saida mak atu akontese tuir mai ne’e totalmente seidauk klaru. CJI Pakistaun bele desidi maneira ne’ebe diak hodi halo “revista efetivu” ba Jadhav nia kondenasaun no sentensa, maibe parese sujere ba Tribunal sivil revizaun ida ne’ebe a’as sei adekuada liu.

Kazu ida ne’e hanesan negosiu bo’ot ba Pakistaun, ne’ebe vistu hanesan evidensia ne’ebe India suporta grupu separatista militante iha fatin sira ne’ebe hanesan provinsia Balochistan.

Parte autoridade Pakistaun hakarak alegasaun ida ne’e atu simu tipu hanesan destake no atensaun internasional ne’ebe liga ba alegasaun ne’ebe konesidu liu ne’ebe Pakistaun apoiu grupu anti-india jihadist.

Fontes : BBC News

Tr. : Hallo.tl

 

HUSIK RESPOSTA