Lixu Sai Dezafiu Bo’ot Ba Dezenvolvimentu Turismu

0
404

Diretor Jeral Turismu, Jose Quintas apela ba iha sidadaun hotu atu toma responsabilidade hodi mantein sidade ne’ebe moos tanba sidade ne’ebe moos no furak bele atrai turista sira sei mai barak liu tan no nasaun bele iha retornu.

Kapital Dili, liu-liu tasi ibun, nakonu ho lixu e situasuan ida ne’e sai empedementu ba dezenvolvementu area turismu iha rai laran, liu-liu iha Dili laran.

Nia dehan, iha planu estrategiku nasional 2030 hateten setor turismu sai hanesan xave ba baze ekonomia Timor –Leste nian maibe presiza planu no programa intervensaun ne’ebe integradu husi linha ministerio sira no kontribuisaun husi sosiedade tomak hodi setor ida ne’e bele la’o diak no bele kontribui ba kresimentu ekonomia iha rai laran. “Husu ba Timor oan ida –idak atu hasa’e konsiensia hodi kontribui ba hametin estabilidade iha rai laran no mantein sidade moos tanba ita nasaun ki’ik no turista sira gosta visita e bainhira foer ema sei hakribi,” nia hateten iha servisu fatin Farol, Dili. Nia dehan, ambiente ida moos la’os deit fo benefisio ba iha setor turismu maibe ba mos saude publiku nian. Nia hateten, iha nasaun ida setor turismu ne’e hanesan industria bo’ot ida maibe kompleksu tanba la koalia deit ba iha destinu turistiku sira, haree mos ba iha asuntu infra-estruturas, transportes, telekomunikasaun, bee moos no seguransa. Nia fo ezemplu, iha tinan 2006, mosu krize politika iha ria laran halo numeru visitante internasional tun maka’as tebes, maibe iha tinan hirak ikus ne’e numeru visitante kada tinan sa’e. “Timor –Leste sai hanesan destinu turistiku ida ne’ebe foun iha regiaun Asia no pasifiku entaun ema hotu –hotu hakarak mai hatene,” nia hatutan. Nia hateten, numeru turista kada tinan sa’e maibe seidauk hatene konstribuisaun setor turismu nian ba iha kresimentu ekonomia iha rai laran tanba seidauk iha sistema ne’ebe integradu atu hatene tuir retornu ne’ebe tama husi setor turismu. Nia informa, sira kordena ona ho Banku Nasional Central Timor –Leste (BNCTL) no parseiru dezenvolvimentu sira seluk atu dezenvolve sistema ida ne’ebe apropriadu hodi hatene tuir retornu ne’ebe setor ida ne’e kontribui ba iha kresimentu ekomomia rai laran. Entretantu, Programa Manager Turismu Komunitaria iha Fundasaun Haburas, Pedrito Vieira hateten lixu iha sidade Dili ne’e problema antigu ne’ebe to’o agora seidauk rezolve tanba laiha asaun konkretu husi governu atu rezolve, liu –liu halo jestaun. “Ita haree merkadu tradisional Taibessi ne’e destinu potensial ida ba turista sira visita tanba sira hakarak haree maneira ekonomia povu Timor –Leste nian, maibe kondisaun merkadu ladun diak foer barak no haris fatin laiha,” nia hateten. Nia dehan, la’os deit merkadu maibe fatin turismu sira seluk hanesan jardin sira mos kondisaun ladiak, liu –liu haris fatin laiha, foer nakonu ne’ebe bele lori fali moras ba visitante sira ne’ebe visita. Nia sujere, atu governu aplika taxa ba lixu iha Munisipio Dili atu sidadaun sira ne’ebe hela iha sidade bele kontribui atu rekursu sira ne’ebe iha suporta fali asaun jestaun ba lixu. Iha parte seluk, Sekretario Estado Ambiente Demetrio de Amaral de Carvalho hateten esforsu ne’ebe governu halo agora mak estabelese brigade sensibilizasaun ambiental iha kada suku sira hodi fo edukasaun no ajuda familia sira halo jestaun ba lixu uma kain nian. Nia dehan, brigada ida ne’e sei ajuda identifika problema no servisu hamutuk ho uma kain sira halo planu estrategiku jestaun ba lixu, liu –liu dezenvolve infra-estruturas tratamentu lixu hanesan produs lixu fatin kada uma kain nian. “Sensibilizasaun halo beibeik ona, maibe dala barak husi ambiente mak ba koalia entaun ita muda estrategia ida ne’e hodi fo konesementu ba joven sira no sira mak sei tun ba baze hamutuk ho familia sira halo jestaun ba lixu,” nia hateten. Nia dehan, grupo ida ne’e la’os deit estabelese iha Dili, maibe iha munisipio sira hotu atu ajuda governu halo sensibilizasaun ba komunidade sira kona ba kuidadu ambiente hanesan asaun kombate kasa, tesi ai, insendiu no seluk tan.

Fontes : The Dili Weekly

HUSIK RESPOSTA