Loron 2 Deit Traballador Hamutuk 500 Halo’o Konstruir Ba Hospital Virus Corona Iha Xina

0
1109
Dabie Mountain Regional Medical Centre, Hospital espesial ba primeira Virus Corona iha Xina ne’ebe loke ona iha tersa kalan.
 
                                                                       
Xina bok a’an lais, Hospital espesial ba primeira Virus Corona iha Xina ne’ebe konstruir ona. Instalasaun saude ida ne’ebe fo naran Dabie Mountain Regional Medical Centre ne’e loke ona depois kuase 500 traballadores no voluntariu halo’o hotu iha deit oras 48 nia laran atu konvertendu konstrusaun mamuk sai hanesan hospital.
Hospital rua sira seluk, hanesan sitadu husi Daily Mirror, agora dadaun ne’e sei konstruir atu hodi kuidadu pasiente ho moras virus Corona tipu foun, 2019-nCoV, ne’ebe hamate ona ema 170 iha Xina deste 31 Desembru ate Kuinta-feira (30/1/2020). Hospital primeiru ne’ebe temi ona hanesan Dabie Mountain Regional Medical Centre, loke ona ho fatin toba hamutuk 1.000 iha konstrusaun ida ne’ebe mak la uza ona iha Huanggang iha tersa kalan ne’e. Instalasaun medika foun ne’e espera sei hakman liu tan todan ne’ebe mediku no enfermeira iha provinsia Hubei, sentru moras infeksiosa 2019-nCoV, hospital ida ne’ebe mak falta fatin toba, mascara no inventariu sira seluk kuandu sira iha pasiente barak.
Traballadores atus ida agora dadaun ne’e kompetindu atu konstruir segundu hospital, temi hanesan Huoshenshan ou Fire God Mountain Hospital, deste semana liu ba. Ekipa traballadores iha pretender atu kompleta instalasaun 1.000 fatin toba, inklui nen hektares iha sidade ninin Wuhan nian, menus tempu husi semana rua, ida ne’ebe primeiru pasiente espera katak remata iha 3 Fevereiru 2020.
Terseiru hospital, mos tenke konstruir no sei loke iha 5 Fevereiru 2020. Xina planu ona atu konstruir hospital ba dala hat. Instalasaun terseiru midia ne’ebe sei konstruir lokalizadu iha Wuhan, sidade ho 11 millaun habitante, virus ida ne’ebe hanesan influenza hodi espalla ona ba ema iha merkadu animal selvajen nian. Terseiru instalasuan sei konstruir iha area kobertura 60.000 metru kuadradu no tenke iha 1.600 fatin toba, ou liuhusi 300 fatin toba hanesan iha planu ona husi inisiu. Aleinde ida ne’e mos tenke kompleta tan dormitoriu atu liuhusi 2.000 ekipa medika.
Hospital iha provinsia Hubei ne’e enfrenta ona iha difikuldade krise virus ne’ebe hamate ona ema atus resin iha Xina, parte bo’ot iha Hubei. Loron ne’e, numeru kasu virus Corona iha Nasaun ne’e haksoit sai ba 70711 ou aumenta husi antes ne’e liu ona husi 6.000 iha kuarta feira lokraik. Kuase kasu 60, maibe laiha mate, relatadu ona iha Nasaun 15 sira seluk, inkluidu mos Prancis, Jerman, Estados Unidos, Singapura, Malaysia, Vietnam, Jepang, Korea Sul, no Uni Emirat Arab.
 
Fontes: Sindonews.com

HUSIK RESPOSTA