Mane ida haksoit ba aviaun nia liras bainhira aviaun ne’e atu semo

0
152

Mane ida ne’ebe sae ba aviaun nia liras bainhira aviaun prepara atu semo iha aeroportu iha sidade Lagos Nigeria kaptura ona, hatete husi autoridade.

Mane ne’e, ne’ebe seidauk identifika lao ba diresaun aviaun no pilotu hare’e, nia la’o neneik no tuir mai hamate makina aviaun bainhira mane ne’e nafatin la’o tun sa’e besik iha aviaun, Azman Air hatete iha nia deklarasaun.

kompaneira aerea hatete, nia haksoit ba aviaun nia liras no koko asesu kabin. Pilotu trasmiti husi radio hodi halo relatoriu kona ba akontesimentu ne’e, bazeia ba kompaneira aerea hatete.

Insidente ne’e akontese iha Sesta dader iha liras domestiku aeroportu internasional Murtala Muhammed iha Lagos.

Video ne’ebe halo husi pasajeiru ida iha aviaun hatudu mane ne’e bok an iha area liras aviaun nian bainhira pasajeiru ne’ebe tauk husu ba membru aviaun atu loke odamatan.

Mane ne’e kaptura ona no sei halo interogasaun, hatete husi autoridade sira ne’ebe iha aeroportu Nigeria iha nia deklarasaun.

Insidente ne’e la atraza viajen ba Port Harcourt iha Delta Niger, Nigeria, maibe, pasajeiru no membru tu’un hodi halo verifikasaun seguransa, hatete husi kompaneira aerea.

Fontes : CNN News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA