Manila, Merkadu ne’ebe Luxu no Dezenvolve lalais iha Mundu

0
96

Manila, Kapital Filipina, hatudu dijital rua  iha presu setor rezidensial luxu iha 2008, halo nia sai merkadu ne’ebe kresimentu lalais entre merkadu globais 100 ne’ebe buka tuir husi Knight Frank.

Manila nia presu Luxu – presu mediu fa’an 5% – hetan apresiasaun 11,1% tinan ba tinan tamba ekonomia Filipina ne’ebe dezenvolve no suply ne’ebe menus iha merkadu, tuir indise Prinsipiu Rezidensial Internasional Knight Frank ne’ebe realiza iha kuarta hanesan parte husi relatoriu rikusoin 2019.

Maske nune’e, Manila nia performansia diminui komparasaun ho perfomador iha tinan kotuk Kate Everett-Allen hatete, Xefe Peskiza Rezidensia Internasional iha knight Frank.

“Iha tinan 12 ikus katak ami forma ona indise, merkadu performa ne’ebe diak antes rejistu relatoriu anual iha 21% bia okos,” nia hatete. ” Ida ne’e fuga ida husi norma.”

Iha 2017, sidade 11 publika presu anual ne’ebe aumenta mak dijital-dobru . Tinan ida ne’e fatin lima deit mak tama iha faixa ne’e, ne’ebe , aleinde Manila, inklui mos  Edinburgh, Skotlandia (10,6%), Berlin, Alemanha (10,5%), Munich, Alemanha (10%) no Buenos Aires, Argentina (10%).

Jeralmente, indise prinsipiu Rezidensial Internasional Knight Frank sae 1,3% iha 2018, taxa ne’ebe ki’ik liu iha kresimentu anual dezde 2012.

Dezaselerasaun iha sidade hirak iha Xina, hanesan kresimentu negativu iha sentru prinsipal globais, hatun indise, tuir Knight Frank.

Sidade ne’ebe a’as iha Xina, ne’ebe maioria rejista ona folin ne’ebe sae liu 20% iha tinan 2017, hare’e deit husi kresimentu marjianl tinan kotuk. Presu luxu iha shanghai sae 0.1%, enkuantu Hong Kong sae 1,8% tinan ba tinan.

Aleinde ne’e Importansia Sentru globais hanesan Nova Iorke (-2,5%), Londres (-4,4%) no Geneva (-2) monu ba teritoriu ne’ebe negativu.

Iha Nova Iorke, tendensia folin ne’ebe tu’un kauza husi merkadu luxu ne’ebe saturadu, votabilidade  merkadu estoke no forsa dollar EUA, hatete ANdrew Wachtfogel, Vise prezidente senior peskiza  no analiza  iha DOuglas Elliman, Parseiru lokal ida ba relatoriu Knight Frank.

Fontes : Mansion Global

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA