Mina no Gas sai hanesan tiketi Timor-Leste nian ba Prosperidade. Karik Nasaun ki’ak ida ne’e bele hetan oportunidade ida ka lae?

Iha Aeroportu Internasional Xanana Gusmao iha Timor-Leste nia Tasi sul ne'ebe furak, Voo dader to'o hodi landing.

0
477

Iha faktu, ida ne’e aviaun ne’ebe ajenda ba loron ne’eba. Viajen regular tuir mai sei laiha iha loron ha’at tuir mai.

Bainhira pasajeiru nain 15 koleta sira nia pasta no ba, aeroportu sai mamuk no hakmatek.

Iha laran, iha meza check-in ofisiais ida laiha. Makina X-ray iha imigrasi hamate.

Salah departura mamuk ho kadeia foun hirak ne’ebe hare’e hanesan nunka iha ema ida tu’ur iha ne’eba.

Laiha ema ida iha sala VIP.

11319010-3x2-700x467

Hanesan ne tiha ona dezde aeroportu loke 2017 iha Suai, iha Timor-Leste nia remota sudoeste.

“Agora daudauk, fatin ne’e mamuk. Laiha fatin ne’ebe real ba aero trafiku ne’ebe ba iha ne’eba,” hatete husi akademika RMIT James Scambary, autoridade Timor-Leste.

11329508-3x2-700x467

Ho kustu miliaun $120, ema balun kestiona tamba saida loke aeroportu ne’e.

“Iha maneira barak ne’ebe iha sustentavel, ekitativu no iha benefisiu hodi halo gastus ba osan hirak ne’e,” hatete Charlie Scheiner husi La’o Hamutuk, NGO independente ida ne’ebe monitora dezenvolvimentu ekonomia iha Timor-Leste.

Maibe ida ne’e laos aeroportu ne’ebe foti matan iha ne’e.

11318882-3x2-700x467

Kuaze kilometru ida do’ok husi “dalan bo’ot super” dalan ha’at ne’ebe hari’i husi konsorsiu Xineza ho kustu kuaze miliaun $500.

Maibe ida ne’e dalan hodi ba fatin hotu. Dalan bo’ot kilometru 33, liga Suai ba dalan rai ne’ebe lori ba aldeia kiik balun ne’ebe hala’u ho rai agrikultura.

No tempu udan halo dalan bo’ot kuaze labele uza.

11320954-3x2-700x467

Rai monu ne’ebe monu kompletamente blokea dalan parte leste Januariu.

Do’ok liu tan, maioria dalan bo’ot monu ona, obriga trafiku ne’ebe iha hodi hala’i iha dalan sorin ne’ebe lalo’os.

11322352-3x2-700x467

Aeroportu no Dalan Tol, pelu mennuz to’o agora, hari’i ho kustu ne’ebe bo’ot maibe la uza barak.

Sira tu’ur la tutu’ir malu, haleu ho sidade-sidade ki’ik, ortas ho floresta.

Maibe, Timor-Leste konsidera projetu rua ne’e hanesan save ba futuru ekonomia iha tempu naruk.

Fontes : ABC News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA