Moras Strok Barak Tanba Prevalensia Hipertensaun A’as

0
293
Xefe Departamentu Moras Lahadaet iha Ministerio da Saúde, Doutor Frederico Bosco hateten ema barak maka sofre moras strok tanba prevalensia hipertensaun a’as no lahalo tratamentu regular.
     
    Xefe Departamentu Moras Lahadaet iha Ministerio da Saúde, Doutor Frederico Bosco hateten agora dadaun ema barak maka sofre moras strok tanba prevalensia hipertensaun a’as no lahalo tratamentu regular. Nia dehan ema hetan stroke bainhira iha problema ho sirkulasaun ran iha kakutak tanba ran intupidu fo impaktu kakutak la hetan oksigenu no nutrisaun entau sélulas sira mate.
  “Ema ida hetan stroke bainhira nia sofre hipertensaun a’as, maibe la halo tratamentu no kontrolu, entau ran iha kakutak nakfera. No balun tanba kolesterol a’as blokeia sirkulasaun ran iha kakutak hodi hamosu stroke. Maibe maioria kazu husi hipertensaun a’as,” nia hateten iha Dili. Nia dehan durante ne’e moras stroke ba iha ospital nasional halo tratamentu no ba pasiente ne’ebe presiza halo fisioterapia sira halo referal ba iha Centru Nasional Rehabilitasaun hodi kontinua halo terapia tanba sira iha rekursu humanu, fasilidade no ekipamentus atu ajuda pasiente. Nia hateten hare ba prevalensia moras ne’ebe a’as beibeik, sei presiza rekursu humanu iha area espesialista medisina interna no neurologista atu hare pasiente sira. “Timor, ita foin iha neurologista ida no espesialista medisina interna balun, la barak,” nia hateten.
    Tuir dadus, Hospital Nasional Guido Valadares iha fulan Setembru hatudu kazu hipertensaun iha 34 pasiente no stroke haemoragic hamutuk ema nain 14. Iha parte seluk, Reprejentante Organizasaun Mundial Saúde (OMS), Doutor Rajesh Pandav hateten numeru moras lahadaet aumenta makas iha rai laran tanba dadus hatudu 44% mortalidade kauza husi moras lahadaet hanesan hipertensaun, kolesterol, diabetes, atakasaun fuan, no stroke. Nia dehan atu prevene moras sira ne’e, iha tinan kotuk OMS ho ministerio da saúde organiza kampanha ‘Walk the Talk’ atu promove atividade exersisio fisiku no halo edukasaun promosaun saúde ba komunidades kona ba fator risku sira ne’ebe kauza ba moras lahadaeat sira hanesan konsumu tabaku, alkohol, dieta la saudavel no lahalo exersisio.
    “Ho atividade fisiku bele prevene moras sira hanesan hipertensaun, kolesterol, diabetes, stroke, ne’ebe nia prevalensia aumenta makas iha Timor-Leste,” nia hateten. Alende ne’e nia dehan presiza mos komitmentu politiku nian atu dezenvolve politika no legislasaun sira hodi regulariza produtu alimentar sira iha rai laran tanba produtu alimentar barak kontamina masin no midar barak.
                     
Fontes: The Dili Weekly
             
Tr.: Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA