MPRM Update Prosesu Mina No Prozetu Tasi Mane Ba PR Taur

0
712

DILI – Ministeriu Petrolium Rekursu e Minarais (MPRM), updete informasaun konaba serbisu neebe sira halo, liu-liu prosesu mina no prosesu tasi mane, neebe agora governu halo hela kontrusaun Aeroportu ho auto estrada.

Tuir Ministeriu Petrolium Rekursu e Minarais Alfredo Pires katak enkontru ho Prezidente koalia no fo update kona ba serbisu neebe sira halo too ohin loron, tanba tempu oituan ona sira seidauk hetan oportunidade.

Fo update progresu prozetu tasi mane, konba airo portu neebe lao hela no auto estrada komesa, tanba ita hotu hatene Supply Basse problema iha prosesu tender nia. Depois sira koalia mos konaba komunidade, entaun sira fo update konaba potensialidade rezerva planu governu, atu Dezenvolve, tanba konstrusaun auto estrada fiziku agora atinzi ona 10%, ida nee mos projeitu boot ida,” hateten Alfredo, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Kuarta (28/09/2016).

Iha parte seluk Ativista Jose da Costa Pinto hateten konaba Ministeriru Rekursu Minarais hatoo relatoriu ba Prezidente rekasiona ho sira nia serbisu normal, tanba Xefi estadu presiza akompania membru governu nia atividade.

Nia hatutan governu nia planu diak atu hadia dezenvolimentu iha nasaun kiik nee, maibe sira nia kontrola maka sei menus, tanba nee prozetu hotu-hotu lao atraza, sira husu ba ukun nian sira tenke tau aas interese povu no nasaun nia duke politiku. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (29/9/2016). Joao Anibal

Fontes: Suara Timor Lorosae

HUSIK RESPOSTA