NASA Mensiona Katak Feto Sira Tenke Sai Primeiru Homem Iha Mars

0
274
Ilustrasaun. Simulasaun Moris Iha Mars.
     
   Agensia Espasial Esrtados Unidos (NASA) komente nia parte sei koloka fatin astronautas feton iha missaun atu ba Mars iha tinan 2033. Buat ida ne hato’o husi administrador NASA Jim Bridenstine wainhira anunsia astronautas feto nain rua lao iha espasu (lao espasu) iha loron sexta feira (18/10) liu ba ne’e. Primeiru Hamanu iha Mars provavelmente bo’ot liu maka feto. “Hau hanoin ne’e bele sai hanesan Marco Historia”, nia hateten brevemente tuir husi Space.
   Antes ne’e, Bridenstine sei hateten katak nia parte halo’o ona preparasaun ba primeiru missaun humana iha Mars tinan 2033. Ami sei servisu atu desenvolve planu kompletu ida kona ba oinsa ami tenke bele halo’o missaun Mars uza  teknologia, ida ne’ebe ami tenser uza wainhira aterrissagem humanu iha fulan”, Nia hateten.
   NASA koñesida tenser explika figura joven feto husi Baton Rouge, Lousianna, EUA, no mos Alysson Carson ba Mars. Agora dadaun ne’e, Carson sei passa hela ba periodu treinamentu astronautas ida ne’e iha NASA. Entre kandidatu astronauta, nia mak sai hanesan unika partisipante ida ne’ebe ate agora ne’e konsege konkluir Programa Passaporte NASA ho visita 14 Sentru Vistores NASA.
   Empressa espasial Amerikana SpaceX mos tuir partisipa primeiru missaun humana ba Mars no halo’o tona teste aviasaun prototipu forguete Starhopper iha fulan agusto passadu liu ba ne’e. Forguete ne’e konsege aviasaun ho tempu total 57 segundu uza mekanismu Raptor ultima gerasaun.
   CEO Spacex, Elon Musk. Liu husi relasoina nia konta privadu pessoal iha Twitter, konfirma teste aviasaun Starhopper tempu ne’e maka ida ne’ebe ultima antes ne’e, orsida nia uza atu lori missaun  ba superfisie Mars. Alem ida ne’e, NASA mos sei lansa helikoptero ba Mars iha fulan Jullo tinan 2020 nia laran antes humanu tun ba iha planeta me’an ne’e. helikoptero halo’o programa hodi tun iha Kratera Jezero Mars iha fulan fevereiru tinan 2021.
   Depois tun, helikoptero tenke husik energia solar no komesa ona realiza teste aviasaun ne’e. Kuando helikoptero ki’ik ne’e aviasaun tuir akordu ho palnu husi sientista NASA, entaun sira tenke husu tekniku atu aumenta dimensaun ar ne’ebe ba proxima gerasaun helikoptero ne’e. Ami nia obrigasaun maka atu prova katak aviasaun autonomos hetan exekutadu husi atmosfera Mars ne’ebe mak menus liu. Alem ida ne’e, ami mos proteja hela helikoptero ne’e atu tenta hodi teste aviasaun maka mai sei la anexa instrumentu sientifiku, haktuir lidera ba projetu helikoptero Mars Mimi Aung hanesan  brevemente tuir husi Space Notisia nian.
  Fontes: CNN Indonesia       Tr.: Hallo.tl  

HUSIK RESPOSTA