Nasaun Ne’e Laiha Buat seluk Aleinde Osan

0
1808

Iha rai ulun Afrika iha nasaun ida ne’ebe mak ita labele detekta iha mapa mundu nian, nasaun ne’e nia naran mak Somalia.

Antes ne’e nasaun ne’e kolonia hosi Englaterra, no iku mai nasaun ne’e deklara nia independensia iha inisiu tinan 1991, maibe statementu independensia ne’e seidauk aprova internasional. Somalia mos hanesan nasaun ida ne’ebe mak kiak iha mundu, maibe kada familia riku tebes!

image1-27

Impaktu saida mak kada familia riku tebes maibe mundu sei konsidera Somalia hanesan nasaun kiak?

Ne’e akontese tanba kauza hosi persentajen inflasaun komesa sae ba bebeik. Somalia iha bazar ne’ebe uniku no faan osan tahan, bazar ne’e mak naran Hargeisa, iha ne’ebe-ne’ebe deit nakonu ho osan tahan.

Osan Somalia, Shilling produz iha tinan 1994 hosi “National Bank of Somalia”. 1USD bele troka ho maizumentus 7000 Shilling.

Tanba kondisaun ekonomia fraku, povu hakarak troka Shilling ho osan rai liur ne’ebe konsidera iha valor troka ne’ebe boot.

NTD-exchange-stack-money-Somalia-5

Faan no sosa osan rai liur iha bazar refere legal no la kontra lei. Iha bazar laran tomak nakonu deit ho osan tahan. Tanba ne’e mak bazar ne’e sempre hetan vizita hosi turista sira!

Turista hirak ne’ebe mak halo vizita ba nasaun ne’e hateten katak bazar Hargeisa iha Somalia konesidu hanesan mos ho Wall Street New York!

Darryl Torckler

Bazar ne’ebe iha fatin publiku, faan nain sira halo transaksaun iha loron manas laran deit. Faktu ne’ebe mak halo mundu hakfodak mak osan tahan iha barak tebes.

Maibe laiha asaun kriminal mak akontese, laiha mos naok teen no asaun violensia ruma. Iha ne’eba seguru tebes.

Imi hatete ka lae, nusa mak laiha asaun kriminal ruma akontese? Razaun simples, tanba familia hotu iha nasaun ne’e laran moris ho osan barak hanesan deit.

HALLO.TL

HUSIK RESPOSTA