PN aprova lei trafiku droga – Pena prizaun tinan 10-25

Parlamentu Nasional, liu husi debate espesialidade, aprova ona artigu 10 Lei Trafiku Droga, hodi kondena drogadu ho nia rede sira ho pena prizaun tinan 25…

0
436

Parlamentu Nasional, liu husi debate espesialidade, aprova ona artigu 10 Lei Trafiku Droga, hodi kondena drogadu ho nia rede sira ho pena prizaun tinan 25.

Lei trafiku droga ne’ebe aprezenta husi Ministru Estadu Koodenador asuntus Justisa ho Ministru Administrasaun ESTATAL, Dionisio da Costa Babo Soares,  pasa ho votus a favor 37, kontra 0, abstensaun 1.

Ministru Dionisio Babo Soares, katak artigu ida ne’e la halai dok husi kodigu penal iha neba klaru ona katak se maka promove, funda ou finansia mesak ka organizasaun ne’ebe liu husi ema nain 2 hanesan iha artigu 7, 8 pena prizaun maka 10 to’o tinan 25.

“Juis mak sei haree ba todan depois diside, entre  tinan 10 to’o 25 ne’e, labele menus husi tinan 10 no se maka partisipa fo kolaborasaun direita no indireitamente ba servisu ne’ebe hau temi, iha pontu 1 maka nia pena prizaun minimu tinan 5 no maksimal tinan 15, no ema nebe nu kasu sai hanesan promotor ou xefi prinsipal liu liu iha organizasaun refere nia pena prizaun  tinan 12 to’o 25,”informa Dionisio Babo, liu husi plenaria iha PN, Tersa (11/10/2016).

Iha fatin hanesan Deputadu Antoninho Bianco husi bankada FRETILIN suzere ba ministru atu iha numeru 1 ne’e bele aumenta ba minimu ne’e tinan 15 no masimu tinan 25 ho razaun tanba hare ba Asia, Timor nia pena ne’e sei ki’ik liu.

“Timor Leste iha Asia laran, fatin nebe ema dehan fasil atu halo transaksaun, i iha numeru 2 ne’e nusa maka tenki tinan 5 to’o 15, nusa la sae kedas ba tinan 10 to’o 15, tanba lei ne’e lei espesifiku kona ba droga laos bai – bain,” afirma Deputadu Antoninho Bianco

Ba kestaun ne’e, Ministru Dionisio Babo hatete, los duni katak krime ne’e espesifiku, sobre pena ne’e rasik tanba sa maka tinan 5 to’o 10 tanba konseidera prinsipiu kona ba prazu minimu no masimu nebe aplika iha kodigu penal kona ba prizaun ne’e rasik.

“Iha aplikasaun nebe durante ne’e ita tau iha kodigu penal, ita sempre buka hola ida ne’ebe maka sai hanesan intermediaru, maibe nia eventu ne’e mos iha implikasaun poretiva ne’ebe forte teb tebes tanba ne’e maka iha omisidiu sira ne’e ita menus husi neba,”  esplika Dionisio Babo. nes

HUSIK RESPOSTA