Poluisaun Plastiku halo manu tasi sai ki’ik liu no moras, estudu ida deskoberta

0
388

Manu tasi sai ki’ik, kma’an liu no moras litani problema saude hafoin tolan plastiku ne’ebe halo foer tasi, hetan iha estudu ida.

Peskizador sira analiza sampel ran husi populasaun Kagaras iha illa iha Lord Howe, iha kosta leste iha Australia. Sira deskobre katak manu sira moris hanesan lista alarma husi problema saude, inklui kolesterol ne’e aas, hafoin tolan plastiku sira.

Manu sira ne’e fizikamente sai ki’ik liu hanesan rezultadu husi konsumu, estudu hatudu ho liras no kontas sai badak no isin ne’ebe sai ki’ik. Plastiku mos estraga sira nia funsaun renal.

Manu tasi ne’ebe mate tamba konsumu ka belit hela iha plastiku , komprende ho di’ak, sientista husi Universidade Tasmania nia Instituisaun ba estudu Marina no Antartika (IMAS) hatete. Maibe uitoan de’it mak hatene kona ba impaktu ne’ebe la hamate husi tolan plastiku, no oinsa manu sira ne’e moris ho plastiku iha sira nia isin afeta.

Peskizador sira hetan katak sira laos han ikan baibain maibe manu bo’ot sira ne’e fo han ona sira nia oan ho pedasu plastiku ki’ik sira ne’e.

No sira fiar katak konsumu plastiku mak sai fator kagaras sira sai menus, ne’ebe klasifika hanesan “kuaze-ameasa”.

“Ita tenki husu han tempu hira espesie ne’e bele mantein ida ne’e”, hatete husi Alex Bond, kurador senior Manu iha Natural History Museum, ne’ebe kontribui ba estudu.

“Plastiku ne’ebe iha ona tasi, namlele durante dekada hira, no agora ami iha ona Industria-produsaun nivel plastiku tinan 70. Reduz numeru plastiku ne’ebe tama ba iha tasi hanesan maneira ida atu klasifika,” Bond aumenta iha deklarasaun ida.

Kuaze kada manu tasi iha mundu ne’e han plastiku, kuaze 90% lori sasan ba sira nia kabun, tuir relatoriu WWF tinan kotuk ne’ebe apoiu peskiza antes.

No tren sei kontinua bainhira krizi lixu plastiku mundu aumenta lalais, kuaze tonelada Miliaun 9 estima namlele iha bee leten, ho numeru projetu sei sa’e iha dekada hirak tuir mai.

“Ami nia estudu hetan katak manu ne’ebe tolan plastiku hamenus ona kalsiun ran, masa isin, liras nia naruk, ulun nia naruk no biku,” hatete Jennifer Lavers husi IMAS, ne’ebe lidera peskiza iha deklarasaun.

“Prezensa plastiku mos iha impatu negativu ba manu nia funsaun renal, kauza konsentrasaun asidu uriku (asam urat), no mos sira kolesterol no enzima,” nia aumenta.

Estudu ne’ebe publika iha Jornal Environmental Science & Technology, mos hetan katak numeru plastiku ne’ebe tolan sufisiente hodi kauza problema.

“Ami nia data hatudu relasaun ne’ebe signifikante entre volume plastiku ne’ebe han saude individu, hatudu katak konsumu  plastiku saida de’it  nato’on ona hetan impatu,” nia hatete.

“komprende oinsa individu manu tasi hetan influensia aumenta komplikadu ho fatu katak sira fahe tempu uitoan iha rai maran ka iha reprodusaun kolonia, no maioria mate akontese iha tasi ne’ebe nia nia mate lahatene tamba saida.”

Entre deskberta ne’e surpreza liu mak tolan plastiku relata ho problema kolesterol.

“Ba ema , kolesterol ne’ebe aas bele kauza sirkulatoriu no peskiza seidauk halo hodi komprende oinsa mudansa refere fo influensia ba manu.”

Wainhira sientista mundu tomak buka maneira hodi rezolve problema plastiku, joven Irlandia ida manan tiha ona premiu ba nia sujestaun rasik.

Fionn Ferreira manan sorteiu prinsipiu ba kategoria ho idade 16-18 iha Google Science Fair ba esplora metode foun ne’ebe halakon mikro plastiku husi bee uza fluidu magnetiku ne’ebe naran ferrofluid.

Fontes : CNN News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA