BOBONARO – Povu husi Suku Ritabou Postu Administrativu Maliana Vila, Munisipiu Bobonaro preokupa ba kazu eis Ministra Finansa (MF) Emilia Pires ho eis Vice Ministra Saude (MS) Madalena Hanjam, tanba prosesu lao kleur demais aat liu tan husik sira ba estranjeiru.

Tuir Komunidade Suku Ritabou Domingos Pinto Magno hateten bainhira hare no rona kazu nee husi Televisaun, Radiu no Jornal, sira sente preokupa tebes tanba saida maka ema boot sira nee komete kazu korupsaun ruma nia prosesu nee lao kleur liu, maibe ba ema kiik sira lais la halimar, hanesan kazu eis Ministra Finansa Emilia Pires ho eis Vice Ministra Saude Madalena Hanjam nia kazu nee kleur liu.

Ami la kompriende tanba saida maka kazu eis Ministra Finansa ho eis Vice Ministra Saude nian nee lao kleur liu no fo tan tempu ba sira pasiar ba rai liur, maibe ba povu kiik, kona kazu ruma nee prosesu lalais no hatama lalais ba kadeia, tanba nee ami husu prezidente tenke tau atensaun,” dehan Domingos ba Presidenti Republika Taur Matan Ruak, bainhira halao dialogu ho komunidade iha Suku Ritabou, Postu Administrativu Maliana, Domingu (02/10/2016).

Nia hatutan tan katak, karik nasaun nee maka justisa lao hanesan nee, korupsaun kontinua buras nafatin deit no justisa TL nian nee halo deskriminasau entre ema kiik ho ema boot tanba ema boot nia prosesu kleur ema kiik lais liu.

Iha fatin hanesan Acasio Martins de Araujo,  husu Presidenti Republika Taur Matan Ruak atu lori hotu koruptor sira ba Tribunal, nunee sira bele simu konsikonsia husi saida maka sira halo ona hodi estraga osan povu nian la tuir planu neebe maka iha no hanesan traisaun ba funu nain sira.

Hatan ba preokupasaun nee Presidenti Republika Taur Matan Ruak dehan, kazu Eis Ministra Finansa ho eis Vice Ministra Saude, iha hela prosesu nia laran, neebe hein deit. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (4/10/2016). Joao Anibal

Fontes: Suara Timor Lorosae

HUSIK RESPOSTA