Presiza Oftamolojista iha HNGV

0
1821

Xefi departamentu Oftalmolojia Ospital Nasional Guido Valadares, iha Dili, Belmerio Jeronimo husu ba governu hodi oferese bolsu estudu ba timor oan ne’ebe hakarak estuda iha Oftalmolojia tamba pratikador espesializadu ne’e limitadu tebes iha area ida ne’e.

Nia hatete agora daudauk ami iha enfermeira oftalmika 25 ne’ebe servisu iha fasilidade saude balun iha mundu tomak no ida ne’e gradua ona ho Diploma 1, pratisioneiru Jeral 10 ne’ebe gradua iha Oftalmolojia ho Diploma 3, no Oftalmolojista 1.

“Ami husu ba governu atu fo oportunidade ba Timor oan ne’ebe hakarak halao sira nia estudu iha oftalmolojia. Governu seidauk tau prioridade ba area ida ne’e,” nia hatete iha nia eskritoria, iha HNGV iha Bidau, Dili.

Nia aumenta pratisioneiru medikal 10 ne’ebe kompleta nia Diploma 3 iha oftalmolojia simu apoiu husi doador iha mos doutor ha’at sei estuda nafatin sai oftamolojista iha Fiji no Nepal no sira gradua iha tempu badak.

Kona ba tratamentu matan, nia hatete maioria tratamentu ne’ebe iha Timor-Leste Inklui tratamentu jeral, operasaun katarak, no operasaun retina, tamba doador fornese ona ekipamentu no departamentu ida ne’e hetan ajuda husi espesialista husi Kuba no Nepal.

Prosedura ne’ebe departamentu oftamolojia labele halo mak tratamentu tumor matan. Husi Januariu to’o April 2019, Departamentu matan iha HNGV halo operasaun katarak no retina ba pasiente 600, inklui mos intervensaun operasaun matan ki’ik sira seluk.

“Antes ne’e, pasiente ho problema retina sempre transfere ba Indonesia no Singapura hodi hala’o tratamentu, maibe agora daudauk tratamentu ne’e iha ona ne’e, tamba ami iha ekipamentu ne’ebe fornese husi doador,” nia hatete. Nia hatete wainhira retina a’at, hare’e nafatin mos, maibe imajen labele manda ba kakutak, tan ne’e presiza intervensaun.

Enkuantu ne’e, pasiente nia maluk ida Agusto feliz hatete maioria problema matan iha Timor-Leste mak ho katarak, maibe tratamentu mos presiza ba problema matan espesifiku sira seluk, tan ne’e governu presiza prepara rekursus umanu ne’ebe  iha kualidade no prepara fasilidade ne’ebe diak ba area espesializada ida ne’e.

Fontes : The Dili Weekly

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA