Problema Matan Katarata A’as Iha Rai Laran

0
407
Problema matan ne’ebe a’as iha rai laran maka matan katarata.  
         

Mediku Oftamologista, Marcelino Correia hateten problema matan ne’ebe a’as iha rai laran maka matan katarata, kompara ho moras matan seluk, maibe metade deit maka halo operasaun tanba limitasaun oioin. Nia dehan moras matan katarata bainhira la halo operasaun kleur bele kauza ba matan a’at katak defisiente matan, tanba ne’e komunidade ne’ebe iha problema matan hakbesik an ba fasilidade saúde atu hetan atendimentu lalais hodi salva matan. “Iha moras matan balun ita bele halo tratamentu no kura, maibe iha balun bainhira ita lahalo tratamentu sei sai a’at liu tan no ita labele salva matan,” nia hateten hafoin halo konsulta matan jeral ba negosiante sira iha merkadu Taibessi, Dili.

Nia mos apela ba komunidade sira atu labele utiliza kualker aimoruk ba matan, maibe tenke ba fasilidade saúde halo konsultasaun ho mediku sira no tuir prosedimentu ne’ebe mediku sira fo. Tuir peskiza RAAB 2016, relata prevalensia defisiensia matan iha Timor-Leste 2.8%, no 8.1% populasaun iha problema matan. Husi numeru ne’e 80% kauza husi katarata. Entertantu, Chefe departamentu Moras Lahadaet, iha Ministerio da Saúde,

Dotor Frederico Bosco hateten governu kontinu halo esforsu hodi forma profesional saúde iha area matan nian hodi haforsa servisu kuidadu saúde matan iha rai laran. “Durante ne’e ita konsentra iha HNGV, tanba ita nia rekursu limitado hela. Ita foin iha oftamologista ida deit no formadu pos-graduadu sira nain rua.

Tinan oin sei mai tan nain rua no seluk ita kontinua fo formasaun,” nia hateten. Nia dehan maske iha limitasaun, ekipa HNGV ho apoiu husi mediku espesialista husi rai seluk kada fulan halao konsulta matan iha munisipio hotu no halao mos operasaun ba katarata. Iha parte seluk, Reprejentante Organizasaun Saude Mundial (OMS) dotor Rajesh Pandav hateten sira prontu sai parseiru ba governu atu kontinua halo esforsu hodi kombate no elimina problema matan no defisiensia matan ne’ebe bele prevene. “Ho kompromisiu politika ne’eebe forti, hau hein katak la kleur tan laiha ema timoroan ida maka iha problema ho matan no iha ona asesu universal ba servisu tratamentu ba matan maka ho kualidade a’as ba ema hotu,” nia hateten.

  Fontes: The Dili Weekly     Tr.: Hallo.com  

HUSIK RESPOSTA