Rudal Rua Husi Iran Atingem Ona Aviaun Ukraina Ate Monu

0
300
Aviaun Boeing 737 Ukraina nian ne’ebe hetan tiru rudal rua husik Iran antes monu no hamate passajeiru 176 no tripulasaun kabine.
                 
Gravasaun kamera seguransa hatudu ona rudal rua husi Iran ne’ebe lansa ba lalehan antes atinji aviaun Boeing 737 pertensente Ukraina International Airline, ate monu iha Kuarta-feira (8/1/2020) iha semana passadu. Relatoriu ne’ebe liberadu husi New York Times hatudu katak rudal rua ida ne’e tiru ho maneira fahe malu ho intervalu 30 segundu. Gravasaun kamera ne’e deskobre ona alegasaun relasiona transporte aviaun ne’ebe konsege suspeita la funsiona.
Mais menus deskobre kuandu transponder ne’e mate tanba kausa primeiru ataka, antes atinji segundu ataka rudal. Buat ida ne’e maka halo’o transmissaun radiu iha aviaun la manda sinal komunikasaun ba estasaun iha solo. Iha gravasaun ne’ebe mak hanesan, aviaun ho numeru aviaun PS752 vista ne’e tenta atu fila fali ba aeroportu Teheran, Iran
Times hanesan konfirma notisiadu husi AFP hateten sai katak gravasaun video ne’e foti husi Bidhaneh, iha vila ida ne’ebe distansia mais menus 6.5 kilometru husi base militar Iran. Aviaun sivil Ukraina nian ne’e monu no hamate ona passajeiru 176 no tripulasaun kabine. Primeiru Ministru Kanada Justin Trudeau iha oportunidade atu hasai komunikadu kuandu aviaun ne’e monu depois atinji ona rudal rua. Iran ate nega tiha akusasaun ida ne’e.
Presidente Iran, Hassan Rouhani finalmente admite kuandu aviaun ne’e monu depois hetan atinji  rudal husi konsekuensia fator asaun estupida humanu nian. Deklarasaun ne’e mos hato’o husi Rouhani interrompida iha konversa telefonika ida ho Presindente Ukraina Volodymyr Zelensky. Ami konversa ona ho Presidente Iran no nia hato’o katak insidente ne’e akontese husi asaun estupida humanu, no Presidente promote katak partes hotu ne’ebe mak responsabilidade sei la evita husi kastigu, dehan Ministru Relasaun Exteriores Ukraina, Vadym Prystaiko, intrevista radiu ida iha Inglaterra, hanesan sitadu husi CNN, Segunda-feira (13/1/2020).
Tanba sala ne’e, exekutor lei Iran nian kaer ona soldadu 30 ne’ebe suspeita envolvidu ona insidente tiru sala. Anunsiu ne’e hato’o durante manisfestasaun ida iha protestu kontra ba asaun militar iha meiu tensaun ho Estados Unidos.  Investigasaun ida kompleta ona hodi halo’o no ema balu kaer tiha ona tanba konesaun ho prosessu, dehan porta-voz executor lei Iran nian, Gholamhossein Esmaili, ne’ebe hanesan relatadu husi Associated Press iha Tersa-feira (14/1/2020).
Fontes: CNN Indonesia
 
           

HUSIK RESPOSTA