Saudi Arabia permite feto sira atu halo viajen independentemente

0
292

Feto sira iha Saudi Arabia agora bele halo viajen ba rai liur sem lisensa husi reprezentante mane ruma, hatete husi dekretu Reais (royal).

Iha regulamentu foun nia okos ne’ebe anunsia iha Sesta, feto ho idade 21 bele aplika nia pasaporte sem lisensa husi nia reprezentante mane ruma.

Ema adolesente hotu agora bele aplika sira nia pasaporte no halo viajen, pozisaun feto hanesan ona ho mane sira.

Desizaun husi dekretu reais (royal) mos fo direitu ba feto hodi rejistu bebe bainhira moris, kazamentu no divorsidade.

Sira mos iha regulamentu empregu ne’ebe halu’an oportunidade servisu ba feto. Iha regulamentu refere nia okos, sidadaun hotu iha direitu atu servisu sem hasoru diskriminasaun bazeia ba jeneru, dizabilidade no idade.

To’o agora, feto Saudi Arabia tenki husu lisensa husi reprezentante mane ruma – laen, aman ka familia maun sira seluk hodi hetan pasaporte ka halo viajen ba rai liur.

Governante Saudi Arabia, Prinsipe Mohammed bin Salman halu’an ona limitasaun iha nasaun ne’eba  hanesan bandu ba feto labele lori kareta hanesan parte ida husi esforsu bo’ot hodi loke nasaun ne’eba.

Iha 2016, nia lansa planu atu muda ekonomia iha tinan 2030, ho objetivu atu hasa’e partisipasaun feto iha nivel servisu sai 30% husi 22%.

Maibe, iha kazu profile feto ne’ebe aas ne’ebe buka asilu iha nasaun hirak hanesan Canada, sita husi alegasaun ba operasaun Jeneru. Iha Janeiru, Canada fo asilu ba Rahaf Mohammed al-Qunun ne’ebe ho idade 18. Nia hala’i tiha husi Saudi Arabia no koko hala’i husi Australia. Nia para iha impase iha Hotel iha aeroportu iha kapital Tailandia, Bangkok, fatin ne’ebe nia husu ajuda internasional.

Grupu-grupu Direitu internasional sempre alega katak feto trata hanesan sidadaun  klase daruak iha nasaun.

Fontes : CNN News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA