SEA Games 2019, Windy Cantika Aisah Entendi Hodi Hetan Ona Medalle Osan Mean Ba Hi’it Besi

0
214
Atleta Prinsesa Indonesia, Windy Cantika Aisyah, konsege alkansa ona medalle osan mean iha SEA Games.
                   
      Atleta prinsesa Indonesia Windy Cantika Aisah susessu iha doar medalle tolu osan mean atu kontingente Merah Putih SEA Games 2019. Iha klasse 49 kg feto. Windy Cantika Aisah gannar ona medalle osan mean iha klasse snatch jogu hi’it besi SEA Games 2019, loron segunda-feira (02/12/2019).
    Kompetir iha Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipinas, Windy sei garantia hela konquista medalle osan mean depois levanta ho susessu 86 kg iha hi’it besi ba dala tolu snatch. Alem gannar medalle osan mean Windy mos konsege termina rekorde mundial jovens forsa snatch ne’ebe registradu ona nia naran dunik. Iha rekorde antes ne’e, Windy konsege hi’it besi ne’ebe todan liu 86 kg ba tipu forsa snatch. Ho Windy nia susessu ne’e, Indonesia agora  konquista medalle tolu osan mean iha SEA Games 2019.
     Iha loron segundu korrida, segunda-feira ne’e, Indonesia hetan gannar tan ba medalle rua osan mean. Antes ne’e, Indonesia alkansa ona medalle osan mean ba dala rua husi esportes duathlon liu husi Jauhari Johan nia susessu.
     Indonesia sei iha oportunidade hodi adisiona kolesaun medalle osan mean ida husi esporte hi’it besi liu husi Eko Yuli Irawan. Eko Yuli Irawan tenke tun iha klasse 61 kg travessia hi’it besi iha SEA Games 2019 ne’ebe kontestadu iha Segunda-feira komesa tuku 13:00 WIB.
     Tekniku ekipa nasional hi’it besi Indonesia, Dirdja Wihardja, otimista katak Eko Yuli sei bele gannar medalle osan mean. Tuir nia, atleta kampeaun mundu nian sustentasaun Indonesia ne’e sei iha hela desempeñu diak depois rekupera husi lesaun ida ne’ebe akontese ona ba nia.
       Kondisaun Eko Yuli Irawan sufisiente exselente ona. Lesaun ne’ebe nia kanek akontese 95 % kurada no kombinada hodi doar ona medalle  osan mean, haktuir Dirdja Wiharja, iha sitadu husi BolaSport.com. Alem Eko Yuli, sei iha atleta Indonesia seluk tan ne’ebe tenser kompetir ohin loron, maka Juliana Klarisa.
      Juliana Klarisa sei tun iha klasse 55 kg prinsesa esporte hi’it besi SEA Games 2019. Entantu, Juliana Klarisa nia oportunidae atu alkansa medalle osan mean iha SEA Games 2019 dala ruma sei todan tebes.
     Kompetisaun iha klasse 55 kg prinsesa ne’e senti sufisiente todan tebes tanba Juliana hasoru ho medallista osan mutin Olimpiada Rio 2016 Hidilyn Diaz husi Filipinas, dehan Dirdja antes halao kompetisaun hi’it besi SEA Games 2019.
                                                   
Fontes: Kompas.com

HUSIK RESPOSTA