SEAK Hakarak Defende Orjinalidade Kultura TL

0
1240

AINARO-Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU), halo expozisaun kultura, edukasaun no siensia ba estudantes, nomos realiza seminariu, ho tema “prezerva kultura hodi kontribui ba dezenvolvimentu sustentavel”.

Expozisaun nee halao iha edifisiu Munisipal Ainaro, neebe hetan marka prezensa husi Sekretaria ezekutiva KNTLU, Cedelizia dos Santos, Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Teofilo Caldas, prezidente autoridade Munisipiu Ainaro, Alberto Araujo, direitor eskola, funsionariu UNESCO no SEAK, inklui estudante sira.

Ba jornalita, Sekretaria ezekutiva KNTLU, Cedelizia dos Santos, hatete, Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU)karik laos UNESCO ida internasional, hanesan orgaun otonomi ida, neebe tutela iha Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura nian okos, maibe sei halao servisu neebe hanesan lolos UNESCO internasional, iha area edukasaun siensia, kultura nomos komunikasaun.

“Ami hanesan ponte entre governu TL hamutuk ho UNESCO internasional, ami nian atividades lubuk ida, ami sei hatoo liu husi video badak ida, entaun ita nian seminariu ba loron ohin ninia nee, ohin dader ami komesa ona halo expozisaun ba kultura, edukasaun no siensia, tanba ita koalia oinsa prezerva kultura, papel komisaun nian, peskiza neebe ami halo ona , ita hatene katak, iha Marobo, iha uma lulik barak mak mudifika hotu ona, ninia estrutura husi uza material modernu, tanba ho razaun dut laiha, tanba nee, prezerva kultura laos servisu SEAK ninia deit, maibe responsabilidade mai ita hotu,”dehan Cedelizia ba jornalista iha salaun Munisipiu Ainaro Kinta (25/04/2019).

Sekretaria Ezekutiva KNTLU, Cedelizia, akresenta, UNESCO halo ona peskiza ba uma lulik iha Marobo, nomos iha Oecusse, neebe mak rezultadu nee hatudu katak, uma lulik barak ameasadu mudansa ba sira nian estrutura.

Nunee mos, Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Teofilo Caldas, hatete, prezerva salva guarda promove patremonia cultural, tanba nia preokupa uituan, oinsa atu defende orginalidade   patremonia cultural, tanba tauk tinan atus ida lima nolu mai oin, uma dut sira sei lakon.

“Prezerva salva guarda promove patremonia cultural, hau preokupa uituan, oinsa atu defende orginalidade ita nian patremonia cultural, ida nee mak hau preokupa, ita tauk tinan atus ida lima nolu mai oin, uma dut sira nee lakon hotu, entaun orginalidade kultura TL nee ita la hetan , ida nee mak hau hattoo hau nian preokupasaun ba Primeiru Ministru (PM), maibe SEAK hakarak kontinua defende orginalidade kultura TL, defikuldade no dezafiu lubuk ida, iha Bobonaro ita nian komunidade sira aprejenta dehan, dut karau han mohu tiha, entaun ita sente unidade familia hari uma lulik laiha, ida seluk uma lulik neebe uluk ita nian bei ala sira konstroi iha foho leten, ohin sira muda hotu tun mai iha tetuk, tanba la asesu bee mos, Estrada no eletrisidade,”dehan nia

SEAK Teofilo mos sublina, SEAK hakarak atu kontinua motiva komunidade sira, oinsa atu prezerva oroginalidade cultural, labele halo lakon, Timor hotu tenke sente nain ba kultura, labele ba eskola deit iha Indonesia, fila mai TL, nunka koinese kultura TL.

Entretantu Prezidente Autoridade Munisipiu Ainaro, Alberto Araujo, hatete, koalia konaba prezerva kultura, hodi kontribui ba dezenvolvimentu sustentabel, tanba kultura hanesan parte ida neebe importante tebes.

“Hau apersia ho programa tomak neebe mak ohin ita realize, tanba kooperasaun entre governu ho parseiru UNESCO, ita atu koalia konaba oinsa mak ita bele kria mekanizmu oi-oin, ba dezenvolvimentu parte kultura ninia,”dehan nia.

Fontes : STL Online

HUSIK RESPOSTA