Sensus Tigre iha India hatudu numeru populasaun ne’ebe aumenta lais

0
214
India agora estima sai uma 70% ba tigre mundu ne'e.

India agora sai hanesan uma ba tigre kuaze 3.000, tersu ida barak liu duke tinan ha’at liu ba.

Primeiru Ministru Narendra Modi, ne’ebe halo aprezentasaun kona ba rezultadu iha segunda, hatete tigre aumenta sae husi 2,226 iha 2014 ba 2,967 iha 2018.

Nia aumenta katak India agora hanesan “Nasaun ne’ebe bo’ot no seguru ba habitasaun tigre”.

India agora estima hodi sai uma ba kuaze 70% tigre nia mundu.

India halo kontajen ba nia tigre dala ida iha tinan ha’at –  ida ne’e servisu ne’ebe naruk no todan  ne’ebe involve ofisiais floresta no sientista hodi halo viajen liu husi metade miliaun kilometru kuadradu (193.000 mil kuadradu) buka evidensia husi populasaun tigre.

Sr. Modi hatete rezultadu husi sensus tigre ne’e sei halo “kada indianu kontente”.

Ida ne’e konservasaun bo’ot ne’ebe susesu, korespondente sira hatete. Husi estimasaun ida , entre 1875 no 1925 de’it, kuaze tigre 80.000 mate iha India. kasa no desportu kasa – liurai no ofisiais oho sira nia miliaun tigre, uza kilat, dima, rede laxu no veneno. Iha 1960, numeru tigre tu’un maka’as.

Maibe numeru inisiativu governu hodi simplifika konservasaun tigre – inklui proibisaun kasa no kresimentu konsiensia iha desa-desa – hatete iha kresimentu populasaun nia kotuk.

Lei ba protesaun animal fuik implementa iha 1972 halo lei ne’e kuaze sai ilegal hodi oho no kaer animal fuik maske “animal ne’ebe iha problema” involve iha situsaun konflitu ne’ebe pior.

Iha presaun konservasionista global, India mos hasa’e investimentu hodi fo servisu ba seguransa floresta barak liu tan no hasa’e protesaun rezerva.

Nia rezultadu komesa hatudu iha tinan 2006, no desde ne’eba iha ona kresimentu ne’ebe diak iha numeru tigre.

Maibe iha mos kresimentu konflitu ema-tigre foin lalais ne’e no razaun ida mak India iha tigre ne’ebe barak no floresta ne’ebe uitoan ne’ebe bele sustenta sira exeptu aumenta tan rezerva ne’ebe hetan protesaun.

Tuir estimasaun ida, busa bo’ot halo reprodusaun no moris deit kuaze 10% husi India nia total potensial habitasaun tigre 30.0000 km kuadradu (115,830 mil kuadradu).

Densidade animal iha area floresta ne’e aas, no animal ne’ebe iha liu dala ruma la’o ba liur hodi buka hahan, lori sira tama ba konflitu ho ema hirak ne’ebe hela besi iha ne’eba.

Konservasionista sira hatete katak konflitu ho ema maioria limita iha area protejida, floresta no plantasaun – no exeptu India ha’luan rezerva tigre, konflitu hanesan ne’eba ne’e sei sa’e.

Fontes : BBC News

Tr. : Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA