Sinal no Sintomas Moras Virus Zika

4
13876

Virus Zika agora dadaun ne’e hetan ona grupu mikro sefalia no abnormalidade neurolójika hirak seluk iha rejiaun Amerika ne’ebé konsidera hanesan Emerjênsia Saúde Públika ba Preokupasaun Internasional. Deskonfia maka’as katak moras virus Zika ne’e iha relasaun kazual ho kondisaun saúde hirak ne’e.

Oras ne’e daudaun virus refere mós komesa espaila iha nasaun balun iha kontinente Aziátiku hanesan Singapura, Indonesia no la kleur tan sei bele tama mai Ita nia rain Timor Leste.

Atu garante katak Timor-Leste iha preparasaun diak hodi bele responde ba moras virus Zika, Ministra Saúde, Maria do Céu Sarmento Pina da Costa, hala’o sorumutuk emerjênsia ida ho OMS. “Ita presiza prepara aan didiak hodi bele deteta no hapara lalais moras virus Zika.  Ha’u nia governu iha kompromisu atu garante saúde diak ba populasaun hotu, liu-liu ba labarik sira,” Ministra dehan.

2

“Moras Virus Zika nia sintomas hanesan ho moras Dengue. Tanba ema mai ho isin manas, moras, matan mean no mos sei mosu ras iha kulit. Moras ne’e bele kona ema durante lorn lima too hitu,”

Moras ne’e nia sintoma kuaze hanesan maibe durante ne’e hala’o ona teste laboratorium maibe moras ne’e negativu.

16Ministériu Saúde Timor Leste halo ona sensibilizasaun ba moras Zika tanba moras ne’e reporte ona iha Singapura ho kazu 81 nee maka rejistadu. Antes ne’e, moras virus Zika mai hosi Amerika Latina.

1099751_imgw750“Ministru saude nian oinsa atu bele hato’o informasaun ba sosiedade, atu hatene no prevene moras ne’e. Liu-liu hemu aimoruk hodi hatun isin manas. La iha ona vasina espesifiku,” nia dehan.

Tanba ne’e atu prevene moras ida ne’e, rekomenda ba sosiedade sira hodi tau atensaun ba ambiente hodi moris saudavel.

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY