Slank Lansa Album Slanking Forever Iha Formatu Kassete

0
809
Slank lansa album foun Slanking Forever kuantidade ba dala-3 iha Jakarta, kuinta-feira (26/12/2019).
                                       
Grupu banda Slank iha 23 Augusto 2019 liu ba ne’e lansa ona album foun, Slanking Forever, sira halo’o forma boxset. Agora, Slank fila fali lansamentu album Slanking Forever kuantidade ba dala-3 ne’ebe sei forma boxset, maibe furak liu. Kausa, sira aumenta tan kassete iha laran.
Tuir vokalista Slank, Akhadi Wira ou Kaka, fa’an album foun ne’e ba forma kassete atu estimular ba sira ne’ebe koñesedores muzika no rona barak liu muzika midia. Espera bele emosionante fila fali atu hodi rona kassete. Iha uma ne’e sei iha kaixa bomba (tape) sei bele rona kassete, dehan Kaka kuandu hasoru iha komplexu Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sentral, kuinta-feira (26/12/2019). Satan, agora ne’e barak tebes midia armazenamentu muzika ne’ebe aruma hanesan klassimente fila fali tendensia, exemplu vinil ne’ebe uluk tendensia tebes. Kaka hateten, album ida ne’ebe forma kassete ne’e mos atu hodi hadia deseju pessoal Slank iha fita magnetika ne’e. Ikus liu Slank iha kassete album estilu Tandur (2010), dehan nia.
Enkuantu, guitarrista Slank Ridho Hafiedz hateten katak redisponibilidade fila fali album Slank ba forma kassete atu atende deseju fans sira. Tanba saida tenke kassete tanba sei iha ema maka hakarak atu sosa sira nia kassete, dehan Ridho iha lokal ne’ebe hanesan. Notadu, deste primeiru lansa, album estudiu ba dala 23 Slank ne’e konkluidu iha tempu loron hat deit ho kopia 1.000. Iha kuantidade antes ne’e, album Slaking Forever konsiste husi CD, DVD, kamiseta, folletu, sertifikadu no kartaun osan eletroniku. Album ne’e maka fase klimax ou kompleta tetralogia album Slank. Slanking Forever hanesan komplementa husi serie album antes ne’e, maka Slankissme (2005), I Slank U (2012), no NgeSlank Rame Rame (2015).
Ba Album Slanking Forever, Slank inklui elementu muzika art rock iha era 1970, hanesan Genesis, Rush, no King Crimson. Muzika sir aba album ne’e inklui maka “Rumahku Itu Kamu”, “Bercinta Di Surga”, “Jangan Marah”, “Ramai Tapi Sepi”, “CCTV Tuhan”, “Sumba Humba”, “So Goodbye”, “Oh Memi, no mos muzika instrumentu rua “Rocknrolloka”, no “Solo Balapan”. Ba album boxset batch ba dala 3 ne’e, Slank vende deit iha loja Slank ne’ebe mak iha Jakcloth, Senayan, Jakarta, ate 29 Dezembru 2019.
Fontes: Kompas.com

HUSIK RESPOSTA