Telemor ho Eto+ Koopera hodi transmite KOPA MUNDIAL 2018

0
791

Dili – Ohin loron 14 Junhu, Telemor no Eto+ asina akordu hodi transmite Kopa Mundial 2018, liuhusi aplikasaun Timor TV.

Aplikasaun Timor TV nudar aparelu ne’ebe uniku no foun ba Timor-Leste, aparelu ida ne’e ajuda ema hotu atu bele asiste kanal filme sira, video nomos haree Kopa Mundial 2018 liuhusi kanal Eto+ iha telefone.

35196981_1489699711129637_4056774044760932352_o

Eto+ nudar kompania Televizaun Timor Leste ne’ebe iha lisensa hodi transmite Kopa Mundial 2018, ho esforsu no serbisu makas atu atualiza kanal Kopa Mundial nian ba ema hotu. Nudar parte ba kooperasaun nian ho teknolojia foun liuhusi telemovel kliente bele asesu Kopa Mundial iha sira nia telemovel ho komfortavel.

Atu download Timor TV iha telefone, kliente bele direitamente asesu link tuirmai :

07381a47-9218-4387-949a-9c08cba177e2
Jerente ETO+ no Diretor Telemor

Promosaun ba Timor TV: – Ba kliente dahuluk ne’ebe mak rejista Timor TV sei hetan dadus internet GRATIS 100 MB no loron 2 Gratis haree Kanal sira.

Le’e tuirmai :Haree orariu Kopa Mundial 2018 OTL

Presu: – Presu atu rejista ba kanal TV Kopa Mundial 2018 12 cent/loron no ba SEMANA nian Presu 80 cent/semana.

bcd8f36a-7ce7-40f9-847e-3b3169d1d1df
Diretor no Jerente Telemor sira

HUSIK RESPOSTA