Tenke Iha Lei Proteje Direitu Professores

0
525

DILI-Atu proteje direitu professor sira nian, Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), tenke kria lei ida atu bele garante professor   iha eskola.

Kestaun nee hatoo husi Direitor ESJ Finantil, Aloysiuk Mau Berek, hatete, presiza lei ba professor  nee importante tebes, tanba lei neebe foin dadaun halo sosializasaun nee ba estudante sira nian.

“Iha sosializasaun neebe halao tiha ona nee, professor balun kestiona katak, se produs lei ba estudante sira, oinsa atu produs lei ba professor, hodi bele proteje mos direitu professor sira, tanba bainhira ita halo lei direitu ba labarik sira, ita koalia lian makaas mos labele, ita baku uituan deit mos labele,”dehan  Aloysiuk ba STL iha nia knar fatin Aimutin Dili Kuarta (27/03/2019).

Hatan ba preokupasaun nee, Vise Ministru Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), Joao Zacarias, hatete, tenke haree  ba lei no regras sira nee, oinsa para atu bele haree no dignifika fila-fali lei no regas sira neebe mak iha.

Fontes : STL Online

HUSIK RESPOSTA